ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 15-Ι-1967

49-chronia-prin-amp-8230-15-i-1967-2118299

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Βόννη (Δυτική Γερμανία), Ανταπόκρισις του David Binder των ΝΥΤ. Ιανουάριος.– Το κομμουνιστικόν κόμμα της Ανατολικής Γερμανίας εσκλήρυνε την πολιτικήν του εις τους λόγους και εις την πράξιν. Αυξάνουσα σταθερώς τας απαιτήσεις της διά τας επαφάς μεταξύ των δύο Γερμανιών, η Κυβέρνησις του Βάλτερ Ούλμπριχτ (φωτογραφία) εξουδετέρωσε κατ’ ουσίαν τα κέρδη που είχε με τας επί χαμηλού επιπέδου επαφάς από το 1963. Εις ένα μήνυμά του την παραμονήν του Νέου Ετους, ο κ. Ούλμπριχτ επέμεινεν όπως η Κυβέρνησις της Βόννης έλθη εις συμφωνίαν μαζί του διά την αποκατάστασιν κανονικών σχέσεων μεταξύ «των δύο γερμανικών κρατών». Χωρίς την συμφωνίαν αυτήν, είπε, δεν θα ήτο δυνατόν να γίνουν διαπραγματεύσεις διά μικρότερα ζητήματα. Η Βόννη ηρνήθη σταθερώς να αναγνωρίση το καθεστώς του Ανατολικού Βερολίνου από του 1949, όταν εδημιουργήθησαν αι δύο Κυβερνήσεις. Η νέα φόρμουλα της Ανατολικής Γερμανίας φαίνεται ότι ελάχιστα διαφέρει από το αίτημα της πλήρους διπλωματικής αναγνωρίσεως από την Δυτικήν Γερμανίαν. […] Η Δυτική Γερμανία έχει διπλωματικάς σχέσεις μετά ενενήντα και πλέον χωρών έναντι δώδεκα που αναγνωρίζουν την Ανατολικήν Γερμανίαν. […] Τα αίτια που ευρίσκονται όπισθεν της νέας σκληρύνσεως της γραμμής του κ. Ούλμπριχτ φαίνεται ότι περιλαμβάνουν τόσον τον φόβον ότι αι διπλωματικαί πρωτοβουλίαι της Δυτικής Γερμανίας εις την Ανατολικήν [κομμουνιστικήν] Ευρώπην ημπορούν να εξασθενίσουν την θέσιν του, όσον και την πεποίθησιν ότι η μεγαλυτέρα απομόνωσις της Δυτικής Γερμανίας είναι η καλυτέρα εγγύησις διά την εσωτερικήν του ασφάλειαν […].

ΖΕΥΞΙΣ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ: Ευνοϊκαί προϋποθέσεις διά την κατασκευήν της γεφύρας προς «ζεύξιν» των περιοχών Ρίου και Αντιρρίου διεπίστωσαν κατόπιν των γεωλογικών ερευνών, αι οποίαι εγένοντο προσφάτως εις τον βυθόν υπό της γαλλικής εταιρείας γεωφυσικών ερευνών, αναδόχου της σχετικής μελέτης διερευνήσεως του υπεδάφους της θαλασσίας περιοχής Ρίου – Αντιρρίου. […] Αι προκαταρκτικαί ενδείξεις […] παρουσιάζουν ως ασφαλές το έδαφος, το οποίον απεδείχθη ότι συνίσταται από αμμοχάλικον και όχι από λάσπην ως αρχικώς είχεν υποτεθεί. Ετσι προκύπτει ότι είναι δυνατή η κατασκευή είτε γεωφράγματος είτε κρεμαστής γεφύρας προς ζεύξιν του Ρίου – Αντιρρίου.

ΠΑΟΥΝΤ:  (Τα νέα βιβλία) Εζρα Πάουντ: «Ποιήματα». Μετάφρασις Ηλία Κυζηράκου. Σχ. 8ον. Σελ. 211. Αθήναι 1966.