ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 22-Ι-1967

22s2filistwr

ΣΧΕΔΙΟΝ ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ: Ουάσιγκτων, 21.- O γερουσιαστής κ. Φουλμπράιτ [James William Fulbright, φωτογραφία] επρότεινε σήμερον σχέδιον ειρήνης εξ οκτώ σημείων διά το Βιετνάμ. Η μόνη διέξοδος -είπεν- είναι να επιζητήσωμεν μίαν γενικήν τακτοποίησιν, εκτός εάν είμεθα προητοιμασμένοι διά γενικόν πόλεμον, προκειμένου να εξαλείψωμεν την κινεζικήν δύναμιν εις όλην την νοτιοανατολικήν Ασίαν. Ο γερουσιαστής [του Αρκανσο] προτείνει να ουδετεροποιηθή όλη η περιοχή μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Αι Ηνωμέναι Πολιτείαι, προσθέτει, πρέπει να δείξουν ότι είναι έτοιμαι να αποσύρουν την στρατιωτικήν των δύναμιν εκ της νοτιοανατολικής Ασίας σταδιακώς, με αντίστοιχον κινεζικήν υποχρέωσιν σεβασμού της ανεξαρτησίας των γειτόνων της Κίνας. Εάν, συνέχισε, δεν επιτευχθή συμφωνία διά τον τερματισμόν του πολέμου του Βιετνάμ, τότε αι Ηνωμέναι Πολιτείαι πρέπει να εγκαταστήσουν τας δυνάμεις των εις καλώς ωχυρωμένας θέσεις και να παραμείνουν εκεί επ’ αόριστον. Η διατήρησις αυτών των δυνάμεων θα ανταποκρίνεται εις τας δυνατότητας της Αμερικής και το Πεκίνον και το Ανόι θα έχουν να αντιμετωπίσουν μονίμους στρατιωτικάς βάσεις εις τα σύνορά των. Το γεγονός αυτό θα υπεχρέωνε το Ανόι να ζητήση ειρήνην και την Κίναν να δεχθή την ουδετεροποίησιν. […] Διά την διάρκειαν του πολέμου εις το Βιετνάμ ωμίλησε και ο Αμερικανός επιτελάρχης, στρατηγός Χάρολντ Τζόνσον, ο οποίος είπεν ότι δεν πιστεύει να τελειώση εντός 1½ ή 2½ ετών, αλλά η Αμερική θα δύναται τότε να αποσύρη μεγάλας μονάδας της.

ΤΖΟΝΣΟΝ ΠΡΟΣ ΓΣΕΕ: Κατ’ ανακοίνωσιν της ΓΣΕΕ, ο πρόεδρος Τζόνσον, απαντών εις έκκλησιν της Συνομοσπονδίας διά την ειρήνευσιν εις το Βιετνάμ, απηύθυνε μήνυμα, διά του οποίου εκφράζει την εκτίμησίν του διά την έκκλησιν, η οποία αποκτά ιδιαιτέραν αξίαν διότι προέρχεται από την Ελλάδα, και διαβεβαιοί ότι «θα πράξη κάθε τι που εξαρτάται από αυτόν διά μίαν έντιμον και διαρκή ειρήνην εις το Βιετνάμ».