ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 1/2-ΙΙ-1967

s2_filistwr

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ: Παρίσιοι, Ιανουάριος.- Εις την «Φρανς – Σουάρ» δημοσιεύονται τα ακόλουθα στοιχεία διά τον τραγικόν θάνατον του Γερασίμου Σκλάβου: Ο γλύπτης της αφηρημένης τέχνης Σκλάβος εφονεύθη, συνθλιβείς κάτω από το έργον του. Μία στήλη επεξειργασμένου γκριζογάλανου γρανίτου βάρους ημίσεως τόννου, που ήταν στημένη εις το ατελιέ του καλλιτέχνου εις το Λεβαλουά – Περρέ, έπεσε επάνω του. Ηταν το βράδυ του Σαββάτου [28 Ιανουαρίου 1967]. Αλλά μόνον την Δευτέραν το πρωί ένας γείτονάς του υδραυλικός, ο κ. Κοσσύ, ανεκάλυψε τον καλλιτέχνην πεσμένον με την κοιλιά, συνθλιμμένον, με τα δύο χέρια ριγμένα εμπρός. Οχι μακρυά του, ο γρανίτινος βράχος. Ατύχημα ή αυτοκτονία; Ο γλύπτης, ηλικίας 39 ετών, καταγόμενος εκ Κεφαλληνίας, εξελθών πρώτος από την Σχολήν Καλών Τεχνών των Αθηνών, επεβλήθη συντόμως εις το Παρίσι όπου ο εκδότης έργων τέχνης Ζερβός και η βαρώνη Αλίξ ντε Ροτσίλδ τον εβοήθησαν εις τα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας του. Το πρωί του Σαββάτου έπαθεν ηλεκτροπληξίαν ενώ επεχείρει να χρησιμοποιήση την ηλεκτρικήν σμίλην του. Εμεινε κολλημένος επί δέκα ώρας εις το καλώδιον. Κατώρθωσεν επί τέλους να αποσπασθή από αυτό. Μόλις επανήλθεν εις τας αισθήσεις του, ειδοποίησεν τους γείτονας. Τα δύο του χέρια είχαν πάθει σοβαρά εγκαύματα «έως το κόκκαλο», λέγει ο κ. Κοσσύ. Ο γλύπτης, ένας γίγας με μεγάλα μουστάκια, κινούσε τα χέρια του. Επιανε τα δάχτυλά του για να ιδή αν μπορούσαν ακόμη να κρατήσουν ένα σκαρπέλο ή να εργασθή με ένα τρυπάνι με φλόγα που ήτο μία μέθοδος εντελώς ιδική του, διά να δουλέψη την πέτρα από την οποίαν έβγαιναν τα θαυμάσια γλυπτά του. […] Δεν ήθελε να τον εξετάση ιατρός και επέστρεψεν εις το ατελιέ του. […] Ο καλλιτέχνης αυτός, διά τον οποίον ο Μαλρώ διεκήρυξεν δημοσία την εκτίμησίν του και τον οποίον οι κριτικοί εχαρακτήρισαν «τιτανικόν», κυττάζει τα χέρια του που έγιναν άχρηστα τώρα. […]. [Σημ. «Φ»: Ο τάφος του Σκλάβου βρίσκεται στο χωριό καταγωγής του, τα Ντομάτα της Κάτω Λειβαθούς. Στους Σκλάβους των Ντοματών ανήκε και ο καπετάνιος Νικόλαος Σκλάβος που διέσωσε τη σορό του Γρηγορίου Ε΄ στην Κωνσταντινούπολη, το 1821.]

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΣ ΜΑΟ: Πεκίνον, 1.- Αι σημεριναί πληροφορίαι εμφανίζουν βαθμηδόν αποκαθισταμένην την ομαλότητα εις την αχανή χώραν, με επικράτησιν των οπαδών του Μάο Τσε Τουγκ.