ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 3-IΙ-1967

Ο ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΥΠΑΙΝΙΣΣΕΤΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟ ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ: Ο αρχηγός των Προοδευτικών κ. Σπ. Μαρκεζίνης ομιλών την εσπέραν χθες εις συνεστίασιν εις το ξενοδοχείον της «Μεγάλης Βρεταννίας» […] επέστησε την προσοχήν των ακροατών του επί δύο κρισίμων πολιτικώς σημείων. Το εν είναι η ημέρα της διαλύσεως της Βουλής, το δε άλλο είναι η νυξ των εκλογών. Και διηρωτήθη διά μίαν ακόμη φοράν αν η παρούσα Κυβέρνησις [μεταβατική Ιωάννου Παρασκευοπούλου] είναι εις θέσιν να αντιμετωπίση τα δύο αυτά σημεία. Ως προς το πρώτον ανέπτυξε την γνώμην ότι την ώραν καθ’ ην ο Βασιλεύς θα υπογράψη το διάταγμα διαλύσεως της Βουλής, ουσιαστικώς παύει να είναι ρυθμιστικός παράγων. Την ημέραν εκείνην πολλά ημπορούν να συμβούν, όπως συνέβη όταν ανήγγειλεν ο Παπάγος την ανάμιξίν του εις την πολιτικήν. Και πολλοί σκοποί δύνανται να αποκαλυφθούν – ο κ. Μαρκεζίνης είπεν ότι δεν αναφέρεται εις τον κ. Κ. Καραμανλήν, διότι όπως ουδείς εγνώριζε πώς έφυγε, ουδείς γνωρίζει και πώς θα έλθη. Το άλλο κρίσιμον σημείον είναι η νυξ των εκλογών. Διότι, σημασίαν δεν έχουν οι αριθμοί, αλλά το κλίμα. [Σημ. «Φ»: Ο Μαρκεζίνης την εποχή εκείνη προσπαθούσε να πείσει τον Κωνσταντίνο να του αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως μειοψηφίας. Γι’ αυτό και οι αναφορές του στον Παπάγο και στον Καραμανλή θα πρέπει να εκληφθούν ως προσπάθεια να δείξει και δημοσίως στον Κωνσταντίνο τους κινδύνους που απειλούσαν το Στέμμα, αφού, ιστορικά, η κάθοδος του στρατάρχη στην πολιτική το 1951 –με την στήριξη εξωθεσμικών παραγόντων, του ΙΔΕΑ συμπεριλαμβανομένου– είχε ταράξει σφόδρα τα Ανάκτορα, ενώ μια πιθανή πρωτοβουλία Καραμανλή θα σήμαινε αποδυνάμωση της βασιλικής εξουσίας. Ο Μαρκεζίνης δεν έπεισε τον Κωνσταντίνο, καθώς εκείνος είχε άλλες σκέψεις. Ο αρχηγός των Προοδευτικών λίγο αργότερα δήλωσε ότι το κόμμα του δεν θα κατέλθει στις εκλογές της 28ης Μαΐου 1967.]

Κ. Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ: «Η κριτική του Πλάτωνος για την ποίηση». Ανάτυπον εκ των «Χρονικών Αισθητικής». Αθήναι 1967.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Απόψε […] θα ομιλήση εις την Ελληνοαμερικανικήν Ενωσιν ο κ. Μ. Χατζηδάκης με θέμα: «Η  Βυζαντινή τέχνη στη Μονή Σινά».