ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 4-IΙ-1967

05s2filistwr

ΠΛΗΝ ΠΑΣΑΛΙΔΗ: Ανηγγέλθη χθες η σύγκλησις του Συμβουλίου του Στέμματος διά το Κυπριακόν, διά την 11ην π.μ. της Δευτέρας [6 Φεβρουαρίου 1967]. Του Συμβουλίου θα μετάσχουν οι αρχηγοί των εν τη Βουλή κομμάτων –εκτός του προέδρου της ΕΔΑ κ. Ι. Πασαλίδη– και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. […] Ο πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Παρασκευόπουλος παρέσχε διά τον αποκλεισμόν του κ. Ι. Πασαλίδη την εξής εξήγησιν: Οτι επειδή το Κυπριακόν άπτεται των θεμάτων των συμμαχικών μας σχέσεων, προς τας οποίας έχει εκδηλώσει την αντίθεσίν της η ΕΔΑ, εκρίθη ότι δεν θα ήτο σκόπιμος η παρουσία του κ. Πασαλίδη. Η ΕΔΑ εξέδωσε σχετικώς έντονον ανακοίνωσιν διαμαρτυρίας, χαρακτηρίζουσα αντισυνταγματικόν θεσμόν το Συμβούλιον του Στέμματος και ομιλούσα περί παγίδος και περί προσπαθείας επιβολής νατοϊκής λύσεως.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΟΝΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ: Λονδίνον. 3.– Η αποκατάστασις των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ρουμανίας και Δυτικής Γερμανίας και η προοπτική περαιτέρω επιτυχίας του ανοίγματος της Βόννης προς Ανατολάς έχουν ιδιαιτέρως ανησυχήσει την Ανατολικήν Γερμανίαν και την Πολωνίαν, αι οποίαι έχουν ριζικάς πολιτικάς και εδαφικάς διαφοράς με την Δυτικήν Γερμανίαν. Ως εκ τούτου συγκαλείται εις το Ανατολικόν Βερολίνον την Δευτέραν [6 Φεβρουαρίου 1967] διάσκεψις των χωρών-μελών του Συμφώνου της Βαρσοβίας, με σκοπόν την εναρμόνησιν της πολιτικής των χωρών αυτών έναντι της Βόννης. Εν τούτοις, δεδομένου ότι ήδη εις την Ανατολικήν Ευρώπην και δη εις τα Κομμουνιστικά Κόμματα των χωρών της περιοχής αυτής πνέει άνεμος ανεξαρτησίας, είναι αμφίβολον αν η διάσκεψις αυτή θα στεφθή υπό επιτυχίας. Ενδέχεται η Τσεχοσλοβακία και η Ουγγαρία να ακολουθήσουν συντόμως το παράδειγμα της Ρουμανίας, αποκαθιστώσαι τας σχέσεις των με την Βόννην. […] Παρά την αντίδρασιν ιδία της Ανατολικής Γερμανίας, η Βόννη εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίση και να επεκτείνη το άνοιγμα προς Ανατολάς, ακόμη δε να φθάση και εις συνεννόησιν και με την Πολωνίαν, απομονουμένης ούτω της Ανατολικής Γερμανίας. Χαρακτηριστικαί προς τούτο είναι αι σημεριναί δηλώσεις του καγκελλαρίου της Δυτικής Γερμανίας κ. Κουρτ Γκέοργκ Κίζινγκερ, ο οποίος είπεν ότι: «Θα ήτο δύσκολον διά την Σοβιετικήν Ενωσιν όπως συμβουλεύση τας Λαϊκάς Δημοκρατίας να θέσουν όρους, τους οποίους η ίδια δεν έθεσεν, όταν συνήψε διπλωματικάς σχέσεις μετά της Βόννης το 1955.»