ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 12-II-1967

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Βαρσοβία, 11.– Οι ενταύθα παρατηρηταί θεωρούν ως πιθανόν, ότι την λήξασαν χθες συνάντησιν των υπουργών Εξωτερικών του Συμφώνου της Βαρσοβίας θα επεκολουθήση ενέργεια της Ανατολικής Γερμανίας όπως ενισχύση τους ήδη στενούς δεσμούς της με την Πολωνίαν. Η συνάντησις επραγματοποιήθη κατόπιν των αυστηρών επικρίσεων της Ανατολικής Γερμανίας κατά της Ρουμανίας να ανταλλάξη πρεσβευτάς με την Δυτικήν Γερμανίαν. […] Κατά τον κ. Κράμερ, ανταποκριτήν του Εταιρικού Τύπου εις Βαρσοβίαν, η διάσκεψις κατέδειξεν ότι εις τα γερμανικά ζητήματα αι κομμουνιστικαί χώραι της Ευρώπης διεσπάσθησαν εις βορεινήν και νότιαν ομάδα. Εις την πρώτην περιλαμβάνονται Ρωσία, Πολωνία και Ανατολική Γερμανία, και εις την δευτέραν Ρουμανία, Ουγγαρία και Βουλγαρία, ενώ η Τσεχοσλοβακία ευρίσκεται εις το μέσον και η Γιουγκοσλαβία κινείται με μεγαλυτέραν ελευθερίαν. Εις την Πολωνίαν, λέγει ο κ. Κράμερ, ηκούσθη λόγω της διασπάσεως αυτής ότι «η Ουγγαρία και η Ρουμανία ήσαν σύμμαχοι των Γερμανών εις τον τελευταίον πόλεμον» και «τι ημπορεί να περιμένη κανείς από Βαλκάνιους;».

ΤΣΟΥ ΕΝ ΛΑΪ: Τόκυο, 11.– Ο Κινέζος πρωθυπουργός κ. Τσου Εν Λάι, απευθυνόμενος σήμερον προς 100.000 άτομα τα οποία συνεκεντρώθησαν εις το Στάδιον του Πεκίνου, ετόνισεν ότι δεν πρέπει να ασκούν αντίποινα κατά των Ρώσων διπλωματών του Πεκίνου και οφείλουν, αντιθέτως, να επιτρέψουν εις αυτούς να συνεχίσουν την συνήθη δραστηριότητά των. Ο κ. Τσου Εν Λάι προσέθεσεν ότι «δεν πρόκειται περί ενδείξεως αδυναμίας, αλλ’ αντιθέτως η ενέργειά μας καταδεικνύει την θέλησίν μας να ενωθώμεν μετά του σοβιετικού λαού και των λαών ολοκλήρου του κόσμου, εις τον αγώνα κατά του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και των Σοβιετικών ρεβιζιονιστών. Αντιτιθέμεθα εις την σοβιετικήν ρεβιζιονιστικήν κλίκαν και όχι εις τον σοβιετικόν λαόν». Κατά την αυτήν συγκέντρωσις ωμίλησε και ο υπουργός Εξωτερικών στρατάρχης Τσε Γι, ο οποίος κατεδίκασε τας «φασιστικάς ωμότητας» των Σοβιετικών ρεβιζιονιστών εναντίον των εν Μόσχα Κινέζων φοιτητών και διπλωματών. […] Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας μετέδωσεν ότι, ως πληροφορείται εκ Πεκίνου, ο Κινέζος υπουργός Αμύνης κ. Λιν Πιάο εδήλωσεν ότι εκείνο το οποίον έχει σημασίαν εις την Κίναν και την απασχολεί την στιγμήν αυτήν είναι η αποτροπή εκρήξεως πραξικοπήματος εις την χώραν.