ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 17-ΙΙ-1967

s2filistwr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΔΙΜΕΤΩΠΟΣ!: Η κακοκαιρία ημπόδισε χθες τον πανηγυρισμόν της επετείου της εκλογικής νίκης της Ενώσεως Κέντρου του 1964. Η συνεστίασις της ΕΔΗΝ εματαιώθη. Και ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος επρόκειτο να ομιλήση ενώπιον της συνεστιάσεως, την εσπέραν, μετέτρεψε τον λόγον του εις «διάγγελμα» προς τον ελληνικόν λαόν, διά να υποστηρίξη ότι και ο δεύτερος ανένδοτος αγών θα δικαιωθή. Ο κ. Παπανδρέου αναφέρει: « […] Είχομεν διακηρύξει ότι θα κατέλθωμεν αυτοτελώς εις τας εκλογάς. Οτι δεν θα υπάρξη λαϊκόν μέτωπον. Και τηρούμεν τον λόγον μας. Είμεθα ιδεολογικώς αυτόνομοι και πολιτικώς αυτοδύναμοι. Δεν δεχόμεθα καμμίαν συνεργασίαν. Απεγοητεύθη η ΕΔΑ με αυτήν την απόφασίν μας. Και επιδίδεται εις την διαβολήν. Οτι τάχα εσυνθηκολογήσαμεν! Αλλά εις μάτην! Δεν υπάρχει καμμία συνθηκολόγησις. Και γνωρίζει ο δημοκρατικός κόσμος με πόσην συνέπειαν και ταυτοχρόνως με πόσην συνείδησιν ευθύνης ενεργώ ως ηγέτης της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας. Αλλά, εάν η ΕΔΑ απεγοητεύθη με την ιδικήν μας απόφασιν, η Δεξιά εγελοιοποιήθη. Διότι εις αυτό το ενδεχόμενον εστήριξεν όλας της τας ελπίδας. Μία ήτο η μόνιμος κατηγορία της εναντίον της Ενώσεως Κέντρου: ότι τάχα είμεθα συνοδοιπόροι της ΕΔΑ. Και τώρα διαψεύδεται. Και γελοιοποιείται. Το είπον και άλλοτε. Ορος υπάρξεως της Δεξιάς είναι η καπηλεία του έθνους. Ο αντικομμουνισμός είναι το επάγγελμα της Δεξιάς. Κανείς δεν θα ήτο περισσότερον απαρηγόρητος από την Δεξιάν, εάν συνέβαινε να εκλείψη ο κομμουνισμός. […] Θα εγίνετο ανεπάγγελτος. Αλλά συμβαίνει το ίδιον και με τον κομμουνισμόν. Χρειάζεται την Δεξιάν διά να φανατίζει τους οπαδούς του. […].»

ΜΑΧΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Τόκυο, 16.- Ο Κινέζος υπουργός Αμύνης Λιν Πιάο, συμφώνως προς ιαπωνικάς πληροφορίας, κατήγγειλε τους Λιου Σάο Τσι, Τεγκ Χσιάο Πιγκ και Τάο Τσου, άλλοτε, αντιστοίχως, πρόεδρον της Κίνας, γενικόν γραμματέα του Κ.Κ. Κίνας και διευθυντήν της προπαγάνδας, ως συνδεδεμένους με κινηματίας επιχειρήσαντας να ανατρέψουν το καθεστώς του Μάο τον Φεβρουάριον 1966. Συμπεραίνεται, όθεν, ότι πιθανόν να εισαχθούν ούτοι εις δίκην.

ΚΟΚΚΟΡΟΒΙΤΣ, ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ: Μουσικοφιλολογική βραδυά θα γίνη την προσεχή Δευτέραν εις τον «Παρνασσό», το πρόγραμμα της οποίας περιλαμβάνει απαγγελίας ποιημάτων Παλαμά, Σικελιανού, Μυρτιώτισσας, Κ. Κοκκόροβιτς, Ιακ. Διαμαντοπούλου και άλλων.