ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 19-II-1967

red-house-2

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΛΕΝΤΟΥΛΩΦ: Λονδίνον, Φεβρουάριος.- (Από άρθρο του διάσημου στην εποχή του σοβιετολόγου Βίκτωρος Ζόρζα.) Τώρα που η Τρίτη έκθεσις μοντέρνας ζωγραφικής έκλεισεν εις την Μόσχαν, από την αρχήν ακόμη του έτους, φαίνεται ότι οι νεοσταλινικοί εις τον κόσμον της τέχνης, οι οποίοι ευρίσκοντο εις άμυναν κατά το παρελθόν έτος, ετέθησαν εκ νέου εις πορείαν. Βεβαίως τίποτε δεν δείχνει ωσάν να εδόθη ρητή διαταγή να κλείση το κατάστημα. Η τελευταία έκθεσις, η οποία θα περιελάμβανεν έργα του κυβιστού ζωγράφου Λεντούλωφ και η οποία επρόκειτο να ανοίξη τον προσεχή μήνα, εματαιώθη, όπως εδήλωσεν ένας αρμόδιος, εις την αίθουσαν των εκθέσεων υπό της «Ενώσεως των καλλιτεχνών» – ενός σώματος που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τας απόψεις της καλλιτεχνικής κοινότητος, αλλά που ελέγχεται τόσον στενά από το Κομμουνιστικόν Κόμμα, ώστε εις την πραγματικότητα το μόνον που το απασχολεί είναι να εξασφαλίση όπως οι καλλιτέχναι ακολουθούν την επίσημον γραμμήν. […] Η ημιεπίσημος εξήγησις που εδόθη είναι ότι εφέτος είναι το έτος του ιωβηλαίου –της πεντηκοστής επετείου της Επαναστάσεως– και ότι η έκθεσις ζωγραφικών έργων τα οποία εις το παρελθόν είχον αποκηρυχθή, θα ώξυνε την σύγκρουσιν μεταξύ των φιλελευθέρων και των συντηρητικών και ούτω θα ημαυρούτο η λαμπρότης των εορταστικών εκδηλώσεων. [Στη φωτογραφία ο πίνακας του Αρίσταρχου Λεντούλωφ «Τοπίο με κόκκινο σπίτι», του 1920.]

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ: «Νεοελληνικές ερμηνείες του αρχαίου δράματος ώς τις Δελφικές Εορτές, 1817-1927». Ανάτυπον εκ της επιθεωρήσεως «Ηώς». (Αφιέρωμα Εύας Σικελιανού). Αθήναι 1966.

ROLLING STONES: Λονδίνον, 19.- Το βρεταννικόν φωνητικόν συγκρότημα «Ρόουλινγκ Στόουνς» θα επισκεφθή την Ελλάδα κατά την διάρκειαν της 21ημέρου περιοδείας του εις την Ευρώπην. Το συγκρότημα θα παραμείνη εις Αθήνας επί πέντε ημέρας από της 9ης Απριλίου.