ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 20-IV-1967

s2filistwr

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ: Βόννη, 19.- Ο επί 14 έτη καγκελλάριος της Δυτικής Γερμανίας δόκτωρ Κόνραντ Αντενάουερ, ο οποίος εθεωρείτο ως μία εκ των ισχυροτέρων πολιτικών προσωπικοτήτων του μεταπολεμικού κόσμου, απέθανεν, ενώ εκοιμάτο, την 12.21΄ ώραν Γκρήνουιτς, εις την πλησίον του Ραίντορφ οικίαν του εις ηλικίαν 91 ετών.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΒΙΑ, ΝΟΘΕΙΑ, ΑΝ ΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΡΑ… (Από την κατάθεση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, μάρτυρος υπερασπίσεως του Πάνου Κόκκα εις την δίκην του «Μνημονίου».) «Νομίζω ότι θα γίνη και τώρα [εννοεί όπως και το 1961] χρήσις του στρατού κατά τας εκλογάς [από την κυβέρνησιν Κανελλοπούλου]. Και, στην ίδια κατάθεση, λίγο παρακάτω: « […] και θα φθάσωμεν εις νέαν βίαν και νοθείαν αν μη και παραπέρα […]».
«Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ»: Είναι γενική η αντίληψις ότι η χώρα απέκτησε Κυβέρνησιν, παρετήρησε χαρακτηριστικώς χθες κυβερνητικός παράγων. Αι απειλαί περί προκλήσεως ταραχών ετέθησαν εις το αρχείον, γενική ηρεμία επικρατεί και η κρατική μηχανή δραστηριοποιείται. Την ήρεμον αυτοπεποίθησιν, την οποίαν αισθάνεται η Κυβέρνησις, αναμένεται να εκφράση ο πρωθυπουργός και αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, κατά την πρώτην του προεκλογικήν ομιλίαν, εις τον Πειραιά το Σάββατον [22 Απριλίου 1967]. …Από κυβερνητικής πλευράς επεσημαίνετο ότι η κατάστασις τελεί υπό τον πλήρη έλεγχον της Κυβερνήσεως [Κανελλοπούλου].
ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ – ΤΑΛΜΠΟΤ: Ο υπουργός Συντονισμού κ. Παναγιώτης Πιπινέλης εδέχθη χθες την επίσκεψιν του ενταύθα πρεσβευτού των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Φίλιπς Τάλμποτ.
ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ: Ανηγγέλθη η ίδρυσις «Ενώσεως Κινηματογραφικών Κριτικών Ελλάδος» [ΕΚΚΕ], περιλαμβάνουσα κριτικούς από όλην την χώραν […].
ΜΙΝΩΣ Μ. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ: Απόψε εις την Εταιρίαν Φίλων του Λαού θα ομιλήση ο κ. Μίνως Κοκολάκης, εντεταλμένος υφηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών, με θέμα: «Περί της τραγικής ορχήσεως των αρχαίων».