ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 27-IV-1936

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ: Μαθητική παράστασις. Σήμερον Δευτέραν 27 Απριλίου, ώραν 6½ μ.μ., θα δοθή εις το θέατρον «Ολύμπια» ο «Πλούτος» του Αριστοφάνους με μαθητάς του Κολλεγίου Αθηνών και κατά διδασκαλίαν του κ. Κ. Κουν.

«ΕΝΩΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ»: Η αρτισύστατος «Ενωσις υπέρ των ελευθεριών του ανθρώπου και του Πολίτου» μας απέστειλε μακράν διακήρυξιν. Εν αρχή της διακηρύξεως ταύτης τονίζεται ότι ουδέποτε άλλοτε παρουσιάσθη τόση ανάγκη υπερασπίσεως των ελευθεριών εκείνων τας οποίας καλούμεν «δημοκρατικάς» όσον παρουσιάζεται σήμερον, εις την εποχήν κατά την οποίαν δηλαδή αι δικτατορίαι απειλούν τας ελευθερίας και τον πολιτισμόν. […] Την διακήρυξιν υπογράφουν οι κ.κ. Αλέξ. Σβώλος, Παύλος Νιρβάνας, Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Κ. Βέης, Θ. Τσάτσος, Ηλ. Τσιριμώκος, Φ. Βεγλερής, Γ. Κ. Πάγκαλος, Αρ. Σίδερης, Χρ. Ευελπίδης, Παν. Σκουριώτης, Αιμ. Βεάκης, Α. Καστρινός, Σ. Σωμερίτης, Σ. Θεοδωρόπουλος, Γ. Θεοτοκάς, Αγγ. Σπαχής, Δαμ. Κυριαζής και Γ. Μακρής.

ΣΟΛΩΜΟΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΣΠΑΤΑΛΑ:  (Τα νέα βιβλία.) Διονυσίου Σολωμού: Απαντα τα ευρισκόμενα ελληνικά ποιήματα με τον Διάλογον και τα προλεγόμενα του Ιακώβου Πολυλά. Φροντίδα, σχόλια και κατάταξη Γερ. Σπαταλά. Φιλολογική έκδοσις «Οικονομικού Χρόνου», επιμελεία εκδοτικού οίκου Γ. Μ. Βασιλείου. Αθήναι 1936. Σχ. 8ον. Σελ. 292.

Τ. Κ. ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ: «Ο Τιμπωντέ νεκρός» [Σημ. «Φ»: Εκτη συνέχεια άρθρων για τον Γάλλο κριτικό λογοτεχνίας Albert Thibaudet, η οποία συμπίπτει με τον θάνατό του στις 16 Απριλίου 1936.]

ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ: «Ο Ορφεύς στη χριστιανική τέχνη». Αρθρον (Β΄ συνέχεια) του κ. Παν. Λεκατσά.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ: Αγγέλλεται: Ο «Φιλολογικός Συρρεαλιστικός Ομιλος» Αθηνών (1935), εν τη προσπαθεία του όπως καταστήση ευρέως γνωστόν και εν Ελλάδι τον «συρρεαλισμόν», απεφάσισε την έκδοσιν λογοτεχνικού περιοδικού υπό τον τίτλον «Τέχνη και Γράμματα» καθώς και σειράς λογοτεχνικών βιβλίων υπό τον γενικόν τίτλον: «Η συρρεαλιστική φωνή». Ως πρώτον βιβλίον  της σειράς ενέκρινε την έκδοσιν της συρρεαλιστικής ποιητικής συλλογής του κ. Κώστα Ευπαλιώτη «Αναδυόμενες ψυχώσεις».

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΛΙΠΕΡΤΗΣ: Ο Κύπριος ποιητής Δ. Θ. Λιπέρτης. Αρθρο του Αιμ. [ιλίου] Χ. [ουρμουζίου].