ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πρίν στην «Κ» 8.V.1936

80-chronia-prin-stin-k-8-v-1936-2132568

ΑΙΘΙΟΠΙΑ: Λονδίνον, 7.- Αγγέλλεται εξ Αντίς Αμπέμπα ότι αξιωματικός του επιτελείου του στρατάρχου Μπαντόλιο επέδωκεν εξ ονόματος τούτου εις τους αρχηγούς των ξένων αποστολών ανακοίνωσιν δι’ ην αγγέλλεται ότι ο στρατάρχης Μπαντόλιο ανέλαβεν ολόκληρον την πολιτικήν και στρατιωτικήν εξουσίαν εν Αντίς Αμπέμπα εξ ονόματος του Βασιλέως της Ιταλίας και διώρισε από τούδε στρατιωτικόν και πολιτικόν διοικητήν εις την Αντίς Αμπέμπα, η οποία θα διοικήται επί τη βάσει των ιταλικών νόμων και στρατιωτικών διαταγών. […] Η ανακοίνωσις προσθέτει ότι δεν θ’ αναγνωρισθούν επικοινωνίαι με άλλους παράγοντας. [Στη φωτογραφία, ο στρατάρχης Πιέτρο Μπαντόλιο κατά την είσοδό του στην Αντίς Αμπέμπα, στις 5 Μαΐου 1936. Πηγή: Foto Fondo Bottai, Milano.]
ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Εξ εγκύρου πηγής παρεσχέθη η πληροφορία ότι οι ομολογιούχοι βολιδοσκοπηθέντες [εν Λονδίνω] υπό οικονομικής προσωπικότητος, απέκρουσαν κατηγορηματικώς τον οριστικόν διακανονισμόν [του ελληνικού χρέους]. Αι απόψεις των ομολογιούχων […] κρίνονται ως άκρως υπερβολικαί και καταφόρως αντιτιθέμεναι εις την ελληνικήν πραγματικότητα. Η κυβέρνησις [Ιωάννου Μεταξά] απεφάσισε να συγκαλέση σύσκεψιν των πολιτικών αρχηγών διά την προσεχή Δευτέραν [11 Μαΐου 1936] συγχρόνως δε θα αναβάλη την αναχώρησιν της ελληνικής αντιπροσωπείας διά το Λονδίνον.
ΑΠΕΡΓΙΕΣ: Θεσσαλονίκη, 7.- Η απεργία των καπνεργατών καθ’ όλην την Μακεδονίαν και Θράκην συνεχίζεται. Εις την Θεσσαλονίκην έγιναν διάφοροι μικροσυγκεντρώσεις διαλυθείσαι άνευ επεισοδίων υπό της αστυνομίας. […] 300 απεργοί υποδηματεργάται επιχειρήσαντες να συγκεντρωθούν διελύθησαν βιαίως υπό της αστυνομίας.
ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ: Αρχιεργάτης της καπναποθήκης «Ερμιον» επυροβόλησε κατά των απεργών τραυματίσας μάλλον σοβαρώς έναν εργάτην. […] Οι επαγγελματίαι έσπευσαν να κλείσουν τα καταστήματά των. Ενηργήθησαν αθρόαι συλλήψεις. Εφιπποι περίπολοι διατρέχουν την πόλιν, διαλύουσαι πάσαν συγκέντρωσιν.