ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 10-V-1936

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Εν ημερονύκτιον ταραχής και αίματος εις την μανεδονικήν πρωτεύουσαν. Πολύνεκραι συγκρούσεις μεταξύ απεργών και Στρατού. Η κατάστασις εξελίχθη εις αναρχίαν. 12 νεκροί και 20 τραυματίαι. Αποκατεστάθη το απόγευμα η τάξις. Οι εργάται απέρριψαν τας συμβιβαστικάς προτάσεις της κυβερνήσεως.

ΜΕΤΑΞΑΣ: Οφείλω να τονίσω προς άρσιν οιασδήποτε παρεξηγήσεως ότι ουδέν των πολιτικών κομμάτων έχει οιανδήποτε ανάμιξιν εις την οργάνωσιν της απεργιακής κινήσεως. […] Η κυβέρνησις θα είναι μέχρι τέλους σκληρά εις την εφαρμογήν των μέτρων. […] Ουδείς συντρέχει λόγος κηρύξεως του στρατιωτικού νόμου εις Θεσσαλονίκην.

ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ: Η αντιμετώπισις της καταστάσεως να γίνη δι’ ηπίων μέτρων.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Να γίνη σύγκλησις συσκέψεως των αρχηγών των κομμάτων.

ΣΟΦΟΥΛΗΣ: Να επιδειχθή εκ μέρους της κυβερνήσεως και των εργοδοτών πάσα λογική υποχώρησις προς ικανοποίησιν των δικαίων εργατικών αιτημάτων.

ΣΚΛΑΒΑΙΝΑΣ: Δολοφονική η πολιτική της κυβερνήσεως του κ. Μεταξά. Να συγκληθή η Βουλή και να καταψηφισθή η κυβέρνησις.

ΓΑΒ: ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ!  (Από άρθρον του Γεωργίου Α. Βλάχου, με υπογραφή: Β.) « […] Πρέπει η παρούσα Κυβέρνησις και ειδικώς ο Πρόεδρός αυτής κ. Μεταξάς, επί του οποίου ελπίζει πολλά η Ελλάς, να λάβουν οριστικήν θέσιν απέναντι του εργατικού και κοινωνικού ζητήματος της Ελλάδος, πατάσσοντες αφ’ ενός τον επαγγελματίαν κομμουνισμόν, τον εκμεταλλευόμενον προς ίδιον όφελος την δυστυχίαν και τας αδυναμίας του πλήθους και ρυθμίζοντες αφ’ ετέρου τας σχέσεις του Κεφαλαίου και της Εργασίας κατά δίκαιον τρόπον. Αλλά πρέπει να έχη υπ’ όψει της η παρούσα Κυβέρνησις ότι αυτά με ελευθεροτυπίαν, κομμουνιστικάς εφημερίδας –διότι κατά βάθος είναι πολλαί–, Βουλήν με Κομμουνιστάς Βουλευτάς και αστούς αριστερίζοντας δεν γίνονται. ΑΥΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΜΙΑΝ ΣΚΛΗΡΑΝ ΚΑΙ ΤΙΜΙΑΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΝ.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΝΝΙΣ: Η Α. Μ. ο Βασιλεύς μετέβη χθες το απόγευμα εις τον όμιλον αντισφαιρίσεως και παρηκολούθησε τους αγώνας τέννις διά το κύπελλον Ντέιβις.

Ο ΒΙΚΤΩΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ΄ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ: Ρώμη, 9.– Τον τίτλον του Αυτοκράτορος της Αιθιοπίας ανέλαβεν δι’ εαυτόν και τους διαδόχους του ο Βασιλεύς της Ιταλίας.

HUMFRY GILBERT GARTH PAYNE: Απεβίωσε χθες αιφνιδίως ο διευθυντής της ενταύθα αγγλικής αρχαιολογικής σχολής [British School of Archaeology in Athens] Πέϋν. Ο μεταστάς, επιφανής αρχαιολόγος […] εσχάτως διηύθυνε τας εν Περαχώρα ανασκαφάς.