ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 15.V.1936

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ: Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γεώργιος Μαντζαβίνος καταρτίζει λεπτομερές υπόμνημα περιέχον τας απόψεις της ελληνικής κυβερνήσεως [Ιωάννου Μεταξά] επί του ζητήματος του δημοσίου χρέους, το οποίον πρόκειται να υποβληθή εις το Συμβούλιον του Συλλόγου Ομολογιούχων [Λονδίνον].

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ: Εις το υπόμνημα αναγνωρίζεται ωσαύτως ότι το ύψος του προϋπολογισμού ηυξήθη κατά 2 δισεκατομμύρια δραχμών κατά τα τελευταία έτη, παρέχεται όμως η εξήγησις ότι αι δημιουργηθείσαι δαπάναι ήσαν και είναι απαραίτητοι προς αντιμετώπισιν ζωτικών προβλημάτων, οία η βελτίωσις του υπαλληλικού μισθολογίου, λόγω της αυξήσεως του τιμαρίθμου, η εκτέλεσις παραγωγικών έργων διά την γεωργικήν και βιομηχανικήν ανάπτυξιν της χώρας κ.λπ. Ζωτικώτερον πρόβλημα, τονίζεται, υπήρξεν η διάθεσις πιστώσεων διά τον πολεμικόν αναφοδιασμόν της χώρας […] εις εποχήν καθ’ ην ο παγκόσμιος ορίζων ζοφούται.

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΙ ΒΑΡΥΤΕΡΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ: Εκτίθεται, εν συνεχεία, η οικονομική κατάστασις της χώρας και παρατίθενται στατιστικοί πίνακες εκ των οποίων εμφαίνεται ότι ο ελληνικός λαός, φορολογούμενος βαρύτερον παντός άλλου εξήντλησε την φορολογικήν του αντοχήν.

ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΚΟΤΖΙΑ ΣΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ:  (Από συνέντευξη του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Κοτζιά στον Κωστή Μπαστιά, μετά την επάνοδό του εκ Γερμανίας.) « […] Ο Φύρερ! Ο καθένας θα νομίζη ότι διά να ίδη τον Αδόλφο Χίτλερ θα περάση μέσα από σμήνη πραιτωριανών […]. Τίποτε απ’ όλα αυτά. Μέχρι της πόρτας του γραφείου της καγκελλαρίας, τίποτε δεν ελκύει την προσοχήν. Ολα είναι απλά, απέριττα, ήρεμα, σεμνά. Και μέσα εις το γραφείον ένας άνθρωπος πρόσχαρος, που με το ύφος του, την απλότητά του, όχι μόνον δεν κάμνει καταθλιπτικήν την ατμόσφαιραν αλλά της δίδει αμέσως και με τα φυσικώτερα μέσα έναν τόνον οικειότητος. Είχα το αίσθημα ότι εγνώριζα πολλά χρόνια τον Αδόλφο Χίτλερ. Τα μάτια του γαλανά, έχουν την διαύγειαν των πρωινών ωρών της αθηναϊκής ανοίξεως. […].»

«ΜΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ»: Λονδίνον, Μάιος. – Η βρεττανική ραδιοφωνική εταιρία εξέλεξε μίαν χαριτωμένην νέαν με πολύ ευχάριστον φωνήν διά να αναγγέλλη εκ μνήμης τα προγράμματα της τηλεοράσεως. Αι αγγλικαί εφημερίδες έδωσαν εις την νέαν το όνομα «Μις Τηλεόρασις».

ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΤΟΥΠΕΤΣΙ NUGGET: Το ιδεώδες αγγλικό στουπέτσι NUGGET διά τα λευκά σας υποδήματα πωλείται εις όλα τα καταστήματα.