ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 17-V-1936

17s2filistor

ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ: Ο αρχηγός του Λαϊκού κόμματος Παναγής Τσαλδάρης από της 1ης μεταμεσονυκτίου ώρας της σήμερον δεν υπάρχει πλέον εν τη ζωή. Ζήσας και αναλώσας υπέρ των κοινών βίον χρηστού ανδρός, αποθνήσκει κατά πάγκοινον ομολογίαν χρηστός αφού προσήνεγκε εις την Πατρίδα του υπηρεσίας εξόχους και συνέδεσε το όνομά του με την τιμίαν προσπάθειαν του ελληνικού λαού διά την ανόρθωσιν και την περισυλλογήν του. Αληθινός μέντωρ του Κοινοβουλίου, συνετός και μεμετρημένος, σοφός και με περίσκεψιν και διά την ελαχίστην των πράξεών του εφ’ όσον με αυτήν ήτο συνδεδεμένον το συμφέρον της χώρας, αφήνει διά του θανάτου του κενόν δυσαναπλήρωτον εις τας τάξεις των φρονίμων ανδρών της Ελλάδος. […].

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Εις την επί της οδού Ξενοφώντος οικίαν του απέθανε χθες την νύκτα, εις ηλικίαν 75 ετών, ο πρώην αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού Λεωνίδας Παρασκευόπουλος.

ΦΡΑΓΚΟΛΕΒΑΝΤΙΝΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ: Η Δωδεκανησιακή Νεολαία εξέδωκε μακρόν ανακοινωθέν εις το οποίον καταγγέλλει τας ιταλικάς βαρβαρότητας εις την Ρόδον και την λοιπήν Δωδεκάνησον κατά τον εορτασμόν υπό των φασιστών της εισόδου εις την Αντίς Αμπέμπα. Ούτω καταγγέλλεται ότι εις την Ρόδον ομάς από φασίστας φραγκολεβαντίνους και άλλους διηυθύνθη εις το ελληνικόν προξενείον και ηξίωσεν από τον Ελληνα πρόξενον να σημαιοστολίση το προξενείον. Ο Ελλην πρόξενος διεμαρτυρήθη εντόνως προς την ιταλικήν διοίκησιν, ηξίωσε δε παρά της αστυνομίας να αποπέμψη τους αυθάδεις όπερ και εγένετο. Επίσης εγένοντο αθλιότητες εις ελληνικά σχολεία. Ο ηγέτης της ελληνικής κοινότητος κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος ηρνήθη συμμετοχήν των Ελλήνων μαθητών εις τους εορτασμούς και αντικατεστάθη διά του Γεωργίου Μπεκέ ανεψιού του Μητροπολίτου Ρόδου Αποστόλου, γνωστού οργάνου των Ιταλών.

Ο ΜΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ: Κατά την χθεσινήν έκτακτον συνεδρίασιν της Ακαδημίας Αθηνών έγινεν η επίσημος δεξίωσις του κ. Σπ. Μελά ως νέου ακαδημαϊκού […].