ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 22.V.1936

ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝ ΑΛΒΑΝΙΑ: Κωνσταντινούπολις, 21.- Η εφημερίς «Τζουμχουριέτ» πληροφορείται εξ Ιωαννίνων ότι η από καιρού αναμενομένη ιταλική στρατιωτική αποστολή αφίκετο εις Δυρράχιον. Η αποστολή αύτη, η οποία περιλαμβάνει ικανόν αριθμόν στρατιωτικών, σκοπόν έχει να επιθεωρήση τα εκτελούμενα ήδη πέριξ της Αυλώνος οχυρωματικά έργα, άτινα προορίζονται να συμπληρώσουν την άμυναν της νησίδος Σασώνος και να εξασφαλίσουν διά την Ιταλίαν την κυριαρχίαν της τόσον εις την Αδριατικήν όσον και εις το Ιόνιον Πέλαγος. Κατά τας αυτάς εξ Ιωαννίνων τηλεγραφικάς πληροφορίας της τουρκικής συναδέλφου, οι Ιταλοί εκτελούν οχυρωματικά έργα και πλησίον του Λεσκοβίκι και της Κορυτσάς, επί των ελληνοαλβανικών συνόρων. Οι παραμεθόριοι πληθυσμοί διατελούν εν ανησυχία λόγω της περιέργου σπουδής μετά της οποίας εκτελούνται τα οχυρωματικά αυτά έργα. [Σημ. «Φ»: Η ιταλική εισβολή στην Αλβανία έγινε τρία χρόνια αργότερα. Η νήσος Σάσων ανήκε, τότε, στην Ιταλία.]
ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ: Εις το [ελληνικόν] υπουργείον των Εσωτερικών υπεβλήθη μακρά αναφορά της αστυνομικής διευθύνσεως Κερκύρας, διά της οποίας αναφέρεται ότι ενετάθη τελευταίως η ιταλική προπαγάνδα εις την Βόρειον Ηπειρον. […] Η προπαγάνδα διενεργείται απροκαλύπτως εις την Τσαμουριάν, όπου το αλβανικόν στοιχείον είναι πολυάριθμον και το οποίον μάλιστα εξοπλίζεται δι’ όπλων τελευταίου συστήματος, εισαγομένων λαθραίως ίνα εν ευθέτω χρόνω δράση επαναστατικώς. Η αστυνομία Κερκύρας συνιστά την χρησιμοποίησιν πλοιαρίων, τα οποία θα φρουρούν τα παράλια.
ΤΣΩΡΤΣΙΛ: Λονδίνον, 21.- Ο κ. Ουΐνστων Τσώρτσιλ επέκρινε σήμερον δριμύτατα την κυβέρνησιν [Μπάλντουϊν] διά την καθυστέρησιν ην επέδειξε όσον αφορά την οργάνωσιν της εθνικής αμύνης, καταδείξας πόσον υστερεί αύτη εν σχέσει μάλιστα προς την γοργότητα μεθ’ ης η Γερμανία ωργάνωσεν ολόκληρον την πολεμικήν της βιομηχανίαν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΧΩΡΕΜΗΣ: Ο αναβληθείς εναρκτήριος του καθηγητού της Παιδιατρικής κ. Κ. Χωρέμη θα γίνη σήμερον και ώραν 7 μ.μ. εις την μεγάλην αίθουσαν του Πανεπιστημίου. Θέμα: «Το σύγχρονον πνεύμα εν τη ανατροφή του παιδός».
Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΠΟΤΕ… Σε λίγες μέρες οι φίλοι του θεάτρου και της τέχνης θα κληθούν να παραστούν εις τα εγκαίνια του νέου θερινού θεάτρου της Πρωτευούσης, ανεγερθέντος επί της πλατείας Κυριακού – Γωνία Χέϋδεν, του θεάτρου της εκλεκτής μας πρωταγωνιστρίας κ. Κατερίνας Ανδρεάδη. Το νέον θέατρον είναι χτισμένο στην ωραιότερη τοποθεσία των Αθηνών επί σχεδίων και υπό την επίβλεψιν του μοναδικού μας καλλιτέχνου κ. Κλ. [εοβούλου] Κλώνη.