ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 20-VΙ-1936

ΚΗΔΕΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ: Εν μέσω ατμοσφαίρας πεπληρωμένης από την γενικήν συγκίνησιν και βαρύτατον πένθος εκηδεύθη χθες την πρωΐαν ο αείμνηστος και πολύκλαυστος Αρχηγός του Λαϊκού κόμματος Παναγής Τσαλδάρης. Δέον να σημειωθή ότι η παρατηρηθείσα συρροή κόσμου υπήρξε καταπληκτική, το γενικόν πένθος καταφανέστατον. [Φωτογραφία Αρχείον ΕΡΤ.]

ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΤΑΞΑ: Αφίκετο εκ Λονδίνου ο παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος παρατηρητής της Κοινωνίας των Εθνών κ. Φίνλενσον. Ο κ. Φίνλενσον συνηντήθη μετά του κ. Πρωθυπουργού [Ιωάννης Μεταξάς], εις τον οποίον και μετέδωκε τας αντιλήψεις των ομολογιούχων επί της ρυθμίσεως του ζητήματος του εξωτερικού Δημοσίου Χρέους της Ελλάδος. Καίτοι σχετικώς ουδέν ανεκοινώθη, εν τούτοις υπάρχουν πληροφορίαι κατά τας οποίας οι ομολογιούχοι επιμένουν εις τας αρχικάς αντιλήψεις περί αυξήσεως του ποσοστού εις 40% και πλέον δεχόμενοι μόνον την προϋπόθεσιν αυτήν να προέλθουν εις διαπραγματεύσεις διά την επίτευξιν συμφωνίας. […] Πάντως δύναται να κριθή βέβαιον ότι η Κυβέρνησις έχουσα υπ’ όψιν της την όλην δημοσιονομικήν  και  νομισματικήν κατάστασιν της χώρας, δεν θα προβή εις υποχωρήσεις δυναμένας να θέσουν εν κινδύνω τα οικονομικά μας πράγματα. [Σημ. «Φ»: Αξίζει τον  κόπο για  κάθε φιλέρευνο αναγνώστη να ανατρέξει στον 4ο τόμο του «Ημερολογίου» Μεταξά  προκειμένου να αναγνώσει όσα ολίγα, αλλά άκρως αποκαλυπτικά γράφει για το τι υπέφερε, σε σχέση προς τους δανειστές της Ελλάδος. Ο  Μεταξάς αναγκάσθηκε να συνθηκολογήσει καθώς ο Γεώργιος Β΄ δεν ήταν με την πλευρά του πρωθυπουργού του.]

ΙΣΠΑΝΙΑ: Λονδίνον, 19.- Το Πρακτορείον «Ρώϋτερ» πληροφορείται εκ Μαδρίτης ότι ο αριθμός των συλληφθέντων αξιωματικών και ανδρών των στασιασάντων χθες ιππικών συνταγμάτων ανέρχεται εν όλω εις ογδοήκοντα τρεις.