ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 23/24-V-1936

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ:  [«Η Καθημερινή» στο φύλλο της 23ης Μαΐου 1936 δημοσίευσε άρθρο υπό τον τίτλον «Οι πολιτικοί αγώνες μετατοπίζονται εφεξής προς το κοινωνικόν επίπεδον» εξηγώντας εισαγωγικώς ότι είναι «το τελευταίον άρθρον το οποίον ο αείμνηστος ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος (Παναγής Τσαλδάρης) έγραψε την παραμονήν του μοιραίου τέλους του». Αξίζει να σημειωθεί ότι το άρθρο δημοσιεύεται ταυτόχρονα με διάψευση από τον πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία κατά τις τελευταίες συναντήσεις του με τον Τσαλδάρη είχαν συζητήσει προσφυγή στις κάλπες το αργότερο τον Οκτώβριο με πλειοψηφικό και αφού προηγουμένως εκαλούντο τα κόμματα να καθορίσουν τη θέση τους έναντι του κοινωνικού καθεστώτος.] «Είναι γεγονός και ουδενός, υποθέτω, διαφεύγει την αντίληψιν, ότι η κατάστασις των πραγμάτων της χώρας μας μετεβλήθη κατά τρόπον ριζικόν και ουσιώδη. Η παλινόρθωσις της συνταγματικής βασιλείας και η αναγνώρισις ταύτης παρά του αντιπάλου πολιτικού κόσμου ετερμάτισε πλέον, θέλω να ελπίζω, τας πολιτειακάς διενέξεις και τον απότοκον τούτων εμφύλιον σπαραγμόν, ο οποίος συνεκλόνισεν εκ θεμελίων την χώραν μας και μεγάλων κακών εγένετο πρόξενος. Πολλοί εκ των πρωταγωνιστών του ελληνικού δράματος απήλθον εκ του κόσμου τούτου το κοινόν αποτίσαντες χρέος. Εντός ολίγων μηνών συνετελέσθη τεραστία μεταβολή, της οποίας αι εκδηλώσεις και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα εμφανίζονται μικρόν κατά μικρόν. Ο πολιτικός αγών μετατοπίζεται βραδέως μεν αλλ’ ασφαλώς εκ του πολιτικού προς το κοινωνικόν επίπεδον. […] Δεν υπάρχουν πλέον δημοκρατικοί και βασιλικοί, βενιζελικοί και αντιβενιζελικοί. Υπάρχει από την μίαν πλευράν η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού η οποία, εμμένουσα εις τας μακραίωνας εθνικάς παραδόσεις και πιστεύουσα εις τα σύμβολα της πατρίδος, της θρησκείας, της οικογενείας και της ηθικής, παρακολουθεί ταυτοχρόνως την εξέλιξιν των συνθηκών της ζωής μη αποστέργουσα την πρόοδον και τα εκ ταύτης αγαθά. Από την άλλην πλευράν, υπάρχει η μειοψηφία η έχουσα ως σημαίαν την κοινωνικήν ανατροπήν […]συγχέουσα την πρόοδον προς την έκλυσιν, την αποχαλίνωσιν και την διαφθοράν. Το Λαϊκόν Κόμμα μάχεται και θα συνεχίση τον αγώνα του προς τας αντιθέτους των τελευταίων τούτων επάλξεις…».

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ: Ο κ. Παπαναστασίου αναφερόμενος εις πρότασιν του κ. Σοφιανοπούλου περί ενοποιήσεως των αγροτικών κομμάτων και ομάδων εδήλωσεν ότι: «Την πρότασιν ταύτην απερρίψαμεν διότι είναι γνωστή η αντίθεσίς μας προς το κομμουνιστικόν κόμμα. […] Η κίνησις […] αποβλέπει σαφώς εις την συγχώνευσιν με το κομμουνιστικόν κόμμα».