ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 25-V-1936

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΛΑΪΚΟΣ:  (Από πρωτοσέλιδο άρθρο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, τότε βουλευτού Σερρών, στην «Κ» με τίτλο «Η διανομή των γαιών», όπου συνιστά την απόδοση στους αγρότες των γαιών που απεκαλύφθησαν από τις αποστραγγίσεις και αναφέρει ότι την απόδοση προσπαθούν να την αποτρέψουν «οι σκοτεινοί άνθρωποι των επιχειρήσεων», εννοώντας, χωρίς να τον κατονομάζει, τον βενιζελικό Αντώνη Μπενάκη, υπουργό Γεωργίας της κυβερνήσεως Μεταξά. Μία εβδομάδα μετά το άρθρο Καραμανλή, ο Μπενάκης παρητήθη «για λόγους υγείας».)

« […] Είμεθα υποχρεωμένοι να διαπιστώσωμεν, με πόνον ψυχής, άλλην μίαν φορά ότι το Κράτος των Αθηνών, ζων εκτός τόπου και χρόνου της μακεδονικής πραγματικότητος, καθίσταται αυτό τούτο δημόσιος κίνδυνος διά την Βόρειον Ελλάδα. Ενώ δηλαδή το κοινωνικόν πρόβλημα ευρίσκεται εις την οξυτέραν του φάσιν εν Μακεδονία, […]. Ενώ είναι γνωστόν ότι το από της αφίξεως των προσφύγων εκκρεμούν αγροτικόν πρόβλημα της Βορείου Ελλάδος […] είναι ο κυριώτερος συντελεστής της τοιαύτης θλιβεράς καταστάσεως. Και ενώ είναι βέβαιον ότι διά της διανομής των γαιών και της δημιουργίας συνεπώς μικράς ιδιοκτησίας θα αντιμετωπίζετο αποτελεσματικώς ο σοβαρώς απειλών την Μακεδονίαν κομμουνιστικός κίνδυνος: Θεώμεθα συζητούντες επί διαφόρων αφελών, αν μη τι άλλο, προτάσεων, αίτινες ενώ δεν πρόκειται και υιοθετούμεναι να πραγματοποιηθώσι, εφ’ όσον θα αντιμετώπιζον την δικαιολογημένην εξέγερσιν ολοκλήρου του μακεδονικού λαού, ουχ’ ήττον όμως γίνονται πρόξενοι επικινδύνου ερεθισμού των ενδιαφερομένων πληθυσμών συντελούσαι εις την επιβράδυνσιν της λύσεως του αγροτικού δράματος της Mακεδονίας. Ζώντες την πραγματικότητα της Βορείου Ελλάδος θα ηθέλομεν να συστήσωμεν εις την Κυβέρνησιν [κοινοβουλευτική Ιωάννου Μεταξά], όπως δυσπιστούσα προς ωρισμένους επικινδύνους συμβούλους της [Αντώνης Μπενάκης], αποφασίση την άμεσον διανομήν των αποκαλυφθεισών γαιών εις τους αγρότας, εις τους οποίους εξ άλλου η ιδέα αυτή κατέστη συνείδησις. [Να] αποστείλη τάχιστα, εντός το πολύ δεκαημέρου, τοπογραφικά συνεργεία εις τους μακεδονικούς κάμπους, με την πεποίθησιν ότι δίδει λύσιν εθνικήν εις εν εκ των σοβαρωτέρων κοινωνικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας».

[Σημ. «Φ»: Αναλυτικότερα για το θέμα, βλ. Μιχάλης Ν. Κατσίγερας: «Στοιχεία για την διαμόρφωση του ηγετικού ρόλου του Κωνσταντίνου Καραμανλή έως το 1955», στο «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα», πρακτικά διεθνούς συνεδρίου 2007, Ιδρυμα Κ. Γ. Καραμανλής, τ. 1ος, σελ. 84-97.]