ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 26-V-1936

ΓΑΒ: «ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΩΤΕΡΑ»!  (Από κύριο άρθρο του Γεωργίου Α. Βλάχου για την ανάγκη κοινωνικής πολιτικής υπό τον τίτλο «Προς τα αριστερά οι Δεξιοί».) « […] Δεξιά, ναι. Είμεθα όλοι σύμφωνοι και υπέρ πάντας τους άλλους ημείς οι οποίοι ονειροπολούμεν της δεξιωτάτης Δεξιάς τα ακρότατα: Την εις τιμίας χείρας Δικτατορίαν. Αλλ’ ας προσέξωμεν. Πολιτική δεξιά καθ’ ημάς, πολιτική δηλαδή υπέρ των εθνικών, θρησκευτικών και κοινωνικών καθεστώτων, ασκουμένη είτε υπό κόμματος ζητούντος διά της δυνάμεως του λαού να επικρατήση είτε υπό Δικτατορίας φιλοδοξούσης να σταθή και να είναι βιώσιμος, τοιαύτη Δεξιά, θα έπρεπε να ορίζεται υπό μιας συνταγής: «Το Κράτος διά της βίας αριστερώτερα». Δηλαδή το Κράτος εξετάζον τα παράπονα και τας ανάγκας του πλήθους, το Κράτος μεταβάλλον ριζικώς το φορολογικόν σύστημά του, το Κράτος περιορίζον εντός των πρεπόντων ορίων τον πλούτον, το Κράτος εφορεύον την τοποθέτησιν και την απόδοσιν του Κεφαλαίου, το Κράτος κύπτον εν στοργή προς το πλήθος των υπανθρώπων [sic, προφανώς με την έννοια των ζώντων κάτω από ένα ανθρωπινό επίπεδο, και το εξηγεί] οι οποίοι είναι πολλοί, είναι οι άρρωστοι, οι ενδεείς, οι άνεργοι, οι ανάπηροι, οι επαχθώς εργαζόμενοι και αμειβόμενοι γλίσχρως, οι πολυκαταβάλλοντες και μηδέν απολαμβάνοντες εν τη σημερινή κοινωνία των πολλών απολαύσεων, των αφθόνων μέσων, των ευκολιών, του αυτοκινήτου, του ραδιοφώνου, της κεντρικής θερμάνσεως, του ανεμιστήρος, [του] ανελκυστήρος, του αυτομάτου τηλεφώνου, του θερμού και ψυχρού αέρος, των ραδιοθεραπειών… – Δεξιά. Αλλ’ ένα κόμμα το οποίον θέλει να σταθή δεξιά και να στηρίξη το Κράτος εν τη σημερινή εθνική και κοινωνική του συνθέσει, πρέπει να εννοήση ότι ο κόσμος έχει προχωρήση, ότι αι κοινωνίαι έχουν καλπάσει προς τα εμπρός, ότι ο σάλος του παγκοσμίου πολέμου έχει εξυπνήσει τα πλήθη και ότι θα δώση διά να σταθή. Θα δώση Νοσοκομεία, φάρμακα και φυσικήν προστασίαν εις τους αρρώστους. Θα εξασφαλίση την κοινωνικήν πρόνοιαν, την περίθαλψιν και το γήρας του εργαζομένου ανθρώπου. […] Θα περιορίση την ανεργίαν. Αλλά χρήματα;… Χρήματα έχει ο τόπος. Δεν είναι τόσον πτωχός όσον επιμένουν οι πλούσιοι. Αλλά δεν είναι εις θέσιν να τα εξεύρη το Κράτος επειδή δεν ηθέλησε να κοπιάση προς τούτο. […] Διότι με μόνον τον Εθνικόν Υμνον δεν γίνεται τίποτε».

ΠΡΩΤΗ ΣΣΕ: Χθες το απόγευμα υπεγράφη εν τω γραφείω του υφυπουργού της Εργασίας κ. Γρηγορίου Κασιμάτη και παρουσία αυτού η πρώτη συλλογική σύμβασις εργασίας μεταξύ των εργοδοτών και εργατών λατόμων. Η σύμβασις καθορίζει κατώτατα όρια ημερομισθίων και ισχύει δι’ εν έτος από της καταθέσεώς της εις το Ειρηνοδικείον διά την περιφέρειαν Αθηνών και περιχώρων.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ: Ο απόστρατος συνταγματάρχης κ. Γρηγοράκης ανέλαβε την αρχηγίαν της ΕΕΕ [Εθνική Ενωσις Ελλάς] την οποίαν μετωνόμασεν εις Εθνικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα.