ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 26/27-V-1936

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Αργοστόλιον, 25 Μαΐου.- Η Α.Μ. ο Βασιλεύς προερχόμενος εκ Ληξουρίου απεβιβάσθη ενταύθα την 9ην πρωινήν. Τον Βασιλέα υπεδέχθησαν ο πρωθυπουργός κ. Μεταξάς, ο νομάρχης, ο δήμαρχος, αι δικαστικαί, διοικητικαί και στρατιωτικαί αρχαί και όλοι οι κάτοικοι οι οποίοι εζητοκραύγασαν τον Ανακτα. […] Κορασίδες προσέφεραν άνθη εις τον Βασιλέα. […] Ο Βασιλεύς [κατέθεσεν] στέφανον εις το Μνημείον των πεσόντων κατά την επανάστασιν του 1848 Ριζοσπαστών. Εκατέρωθεν της στήλης ήσαν παρατεταγμένοι έφιπποι Κεφαλλήνες με τοπικάς ενδυμασίας. [Στη φωτογραφία, ο Γεώργιος Β΄ με στολή ναυάρχου ακούει, στην αποβάθρα του Αργοστολίου, την προσφώνηση επισήμου. Δεξιά διακρίνεται ο Ιωάννης Μεταξάς. Πίσω από τον Γεώργιο, ο διάδοχος Παύλος.]

ΛΑΪΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΓΑΛΛΙΑΣ: Παρίσιοι, 26.- Η «Ουμανιτέ» ασχολουμένη με τας συσκέψεις της κομμουνιστικής κοινοβουλευτικής ομάδος βεβαιοί ότι αύτη ασχολείται με τον καταρτισμόν νομοσχεδίων σχετικών προς την φορολογίαν των μεγάλων περιουσιών, την μεταρρύθμισιν του καταστατικού της Τραπέζης της Γαλλίας, την παροχήν αμνηστίας, την κατάργησιν νόμων τινών και εθνικοποίησιν της πολεμικής βιομηχανίας καθώς και την διάλυσιν των φασιστικών συνδέσμων.

«ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ»:  (Από επιστολή εκ Σάμου του πολιτευτή Σοφοκλέους Σειρηνίδη.) « […] Το παράδειγμα της μικράς Βενεζουέλας, ένθα η δικτατορία του στρατηγού Γκομέζ όχι μόνον διετηρήθη επί 27 συνεχή έτη, αλλ’ εγένετο πρόξενος ευημερίας και γαλήνης, είναι το καλύτερον μάθημα διά τους κοπτομένους υπέρ του υπ’ αυτών των ιδίων εξευτελισθέντος κοινοβουλευτισμού».