ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 29.V.1936

Γ.Α.Β.: Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΜΕΝ!  (Από κύριον άρθρον του Γεωργίου Α. Βλάχου, με την υπογραφή Γ.Α.Β., το οποίο απαντά στην προσκείμενη στο Λαϊκόν Κόμμα εφημερίδα «Η Βραδυνή» η οποία είχε ταχθεί κατά μιας πιθανής δικτατορίας, δηλαδή του Γεωργίου και του Μεταξά η οποία εκκολάπτετο τότε.) «Εσπερινή συνάδελφος, η “Βραδυνή”, ηθέλησε χθες να ενθυμηθή όλα τα κακά των μέχρι πρότινος Δικτατοριών του Πλαστήρα και του Παγκάλου, διά να μας δώση να εννοήσωμεν τι πάλιν θα μας συμβή αν έχωμεν αύριον μίαν τρίτην, τετάρτην Δικτατορίαν. […] Πόση παρεξήγησις υπάρχει μεταξύ της Δικτατορίας εις την οποίαν ημείς ελπίζομεν και της Δικτατορίας την οποίαν οι άλλοι, όχι καν οι κομμουνισταί και οι εκ τινος οχλοκρατίας αναμένοντες αθέμιτα ωφελήματα, αλλ’ οι καλών προθέσεων πολίται φοβούνται. Η Δικτατορία εις την οποίαν ημείς ελπίζομεν […] δεν ημπορεί να είναι Δικτατορία ενός ή πέντε στρατιωτικών, οι οποίοι κατέλυσαν δι’ εξαφνικής στρατιωτικής επεμβάσεως νόμιμα καθεστώτα χωρίς να έχουν κανένα πρόγραμμα εις την κεφαλήν των […] χωρίς να έχουν γύρω των κανένα πνευματικόν επιτελείον, χωρίς να θέλουν τίποτε εκτός από μίαν εκδίκησιν, ένα κέφι, ένα είδος κουτσαβακισμού. […] Δεν παρεφρονήσαμεν λοιπόν διά να νοσταλγούμεν μίαν ακόμη τοιούτου είδους Δικτατορίαν, ένα τυχάρπαστον Στρατηγόν και μίαν περί αυτόν βουλιμιώσαν παρέαν, εις τους οποίους να θέλωμεν να παραδώσωμεν τα συμφέροντά μας, τας κεφαλάς μας, τας τύχας μας. Αλλά θέλομεν. Θέλομεν εις άνθρωπος και, εν ελλείψει του, δύο ή τρεις, και εν ελλείψει τριών, ένα ολόκληρον έστω και οικουμενικόν Υπουργείον, να βάλουν κάτω την Ελλάδα και τα προβλήματά της [… και] όπου τα ζητήματα αυτά […] ευρίσκουν λύσεις, αλλ’ αι λύσεις αυταί προσκόπτουν εις τον Κοινοβουλευτισμόν, αι λύσεις να γίνωνται, του Κοινοβουλευτισμού παρακαλουμένου προς καιρόν να υποχωρήση. […]. Αλλά τοιούτου τύπου άνθρωποι δεν φαίνεται να υπάρχουν αυτήν την στιγμήν εις την Ελλάδα…».
ΣΚΛΑΒΑΙΝΑΣ: Ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδος του Παλλαϊκού Μετώπου [ΚΚΕ] κ. Σκλάβαινας […] υπεστήριξεν ότι επιβάλλεται η σύστασις του λαϊκού μετώπου κατά το υπόδειγμα του γαλλικού, διότι ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Μεταξάς βαδίζει γοργώς προς την εγκαθίδρυσιν της φασιστικής δικτατορίας.
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»:  (Ζητούνται εισφορές για εξαγορά της πατρικής οικίας του συγγραφέα, συντήρηση της αδελφής του Κυρατσούλας και επισκευή εκκλησιών του Κάστρου και εξωκκλησίων.) Υπογράφουν: Ο Τραπεζούντος Χρύσανθος, Πηνελόπη Σ. Δέλτα, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Δαμ. Κυριαζής, Χρ. Χρηστίδης.