ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 28-V-1936

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΚΕ:  (Από το δεύτερο μέρος άρθρου του αρχηγού του Αγροτοεργατικού Κόμματος Αλέξανδρου Παπαναστασίου υπό τον τίτλο «Ημείς και το Κομμουνιστικόν Κόμμα».) «Ανέπτυξα χθες διατί πιστεύω ότι είναι αδύνατος η επιβολή του κομμουνισμού εις την Ελλάδα. Απέμεινε να εξηγηθή διατί, αν και δεν υφίσταται τοιούτος κίνδυνος, ημείς αντιτιθέμεθα εις το Κομμουνιστικόν Κόμμα […]. Η ύπαρξις του Κομμουνιστικού Κόμματος συνετέλεσε μόνον εις το να υψώση η αντίδρασις μερικά είδωλα και να προσπαθή με αυτά και με τον μπαμπούλαν του κομμουνισμού να πνίξη κάθε κοινωνικήν, κάθε προοδευτικήν μεταρρύθμισιν. Δεν συνετέλεσεν εις τίποτε άλλο, παρά εις το να λυμαίνεται τον τόπον η πατριδοκαπηλεία, η γλωσσοκαπηλεία, η θρησκοκαπηλεία και η οικογενειοκαπηλεία μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε να είναι μαθηματικώς βέβαιον ότι την στιγμήν κατά την οποίαν θα ηύξαναν αι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα είχαμεν αντί κομμουνισμού κατάργησιν των ελευθεριών μας και επιβολήν φασιστικής δικτατορίας εις τον τόπον. […] Ο Μουσσολίνι άλλοτε εις την Βουλήν, την εποχήν που υπήρχαν ακόμη εκεί κομμουνισταί, όταν εκατηγορείτο διά την κατάργησιν του δημοσίου ελέγχου, την κατάργησιν της ελευθεροτυπίας εις την Ιταλίαν, απήντα στερεοτύπως: «αυτό γίνεται εις την Ιταλίαν ακριβώς όπως και εις την Ρωσίαν». Τι θα είχαν να απαντήσουν οι κομμουνισταί όταν εις τας διαμαρτυρίας διά βίαια μέτρα των αρχών, διά το ιδιώνυμον, όταν εις τους αγώνας των επιδιωκόντων την κατάργησιν των λαϊκών ελευθεριών, αντετάσσετο, ότι τα μέτρα αυτά εδώ αποτελούν μίμησιν των εις την Ρωσσίαν εφαρμοζομένων; […].» (Πηγή φωτογραφίας: Gallica, Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.)