ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 5.ΙV.1936

ΜΕΤΑΞΑΣ: ΔΕΝ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΝ... Χθες την 8.30 μ.μ. εγένετο εις το υπουργείον των Εξωτερικών η προαναγγελθείσα συνάντησις του Πρωθυπουργού κ. Ιωάννου Μεταξά μετά της εντεταλμένης επιτροπής του διοικητικού συμβουλίου του Λαϊκού κόμματος εκ των κ.κ. Π. Μαυρομιχάλη, Π. Ράλλη, Κ. Τσαλδάρη και Β. Σαγιά. […] Ως ανεκοινώθη, οι εκπρόσωποι του Λαϊκού κόμματος ανέπτυξαν προς τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως τας απόψεις επί της γενικωτέρας εσωτερικής καταστάσεως, η οποία εμπνέει σοβαρούς κοινωνικούς κινδύνους. Ο κ. Πρωθυπουργός απήντησεν ότι η Κυβέρνησις είναι εις θέσιν να εξασφαλίση απολύτως το κοινωνικόν καθεστώς […]. Εύρε δε την ευκαιρίαν διά να διαβεβαιώση τους εκπροσώπους του Λαϊκού κόμματος, ότι η Κυβέρνησις είναι αποφασισμένη να διατηρήση τον χαρακτήρα υπό τον οποίον έλαβε την ψήφον εμπιστοσύνης της Βουλής και ότι είναι μακράν αυτής οιαδήποτε σκέψις όπως παρεκκλίνη της κοινοβουλευτικής οδού και ασκήση δικτατορικώς την εξουσίαν. Αντιθέτως, προσέθεσεν ο κ. Μεταξάς, πιστεύει ότι η πολιτική κατάστασις θα εξελιχθή και πρέπει να εξελιχθή εντός των ορίων του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΛΕΟΝ ΜΠΛΟΥΜ: Παρίσιοι, 4.- Ο κ. Μπλουμ κληθείς υπό του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν ανήλθε την 9ην νυκτερινήν εις τα Ηλύσια και έλαβε την εντολήν σχηματισμού της νέας Κυβερνήσεως. Ο κ. Μπλουμ, επανελθών μετ’ ολίγον, υπέβαλε εις τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας τον κατάλογον των υπουργών έχοντα ούτω: Λεόν Μπλουμ Πρωθυπουργός, Νταλαντιέ αντιπρόεδρος και υπουργός εθνικής αμύνης, Σωτά, Βιολέτ και Πωλ Φωρ άνευ χαρτοφυλακίου, Υβόν Ντελμπός των εξωτερικών, Βενσάν Ωριόλ των οικονομικών, Ντυπάρκ των ναυτικών, Πιερ Κοτ της αεροπορίας. […] Ο αριθμός των απεργών εις την περιφέρειαν των Παρισίων ανέρχεται εις 350.000. […] Αθρόα εξαγωγή κεφαλαίων σημειούται εκ Γαλλίας, λόγω της πτώσεως του φράγκου.
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: Υπό του υπουργού της Παιδείας κ. Λούβαρι κατηρτίσθη χθες επιτροπή Εθνικής Λυρικής Σκηνής προς μελέτην και σύνταξιν προσχεδίου διά την ίδρυσιν οργανισμού Εθνικού Μελοδράματος. […].
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ: Κατά την χθεσινήν συνεδρίαν της Ακαδημίας Αθηνών εξελέγη τακτικόν μέλος της Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών ο κ. Κυριάκος Βαρβαρέσος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ: Αύριον Σάββατον και ώραν 8½ μ.μ. θα ομιλήση εις το Ωδείον Ηρώδου του Αττικού ο διευθυντής του Εθνικού [Αρχαιολογικού] Μουσείου κ. Αλ. Φιλαδελφεύς «Περί της πόλεως Αθηνών κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους».