ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 8-VI-1936

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΑΤΙΝΙΟΝ, 1936: Παρίσιοι, 7.– Το κυριώτερον γεγονός της ημέρας το οποίον εφείλκυσε την προσοχήν εν σχέσει με την απεργιακήν εν Γαλλία κίνησιν είναι η γενομένη σήμερον εν τω πρωθυπουργικώ μεγάρω [L’ hôtel de Matignon] σύσκεψις υπό την προεδρίαν του πρωθυπουργού κ. Λεόν Μπλουμ παρουσία και του υπουργού των Εσωτερικών κ. Ροζέ Σαλαγκρώ. Της συσκέψεως μετέσχον αντιπρόσωποι της Γενικής Ομοσπονδίας της γαλλικής Παραγωγής [εργοδοσία] καθώς και οι αντιπρόσωποι των συνδικάτων με επί κεφαλής τον κ. Λεόν Ζουώ. Η σύσκεψις, διακοπείσα περί την 8ην εσπερινήν, θα επαναληφθή πιθανώς περί το μεσονύκτιον, από τούδε όμως εγνώσθη ότι επήλθε συμφωνία επί των εξής τριών ουσιωδών σημείων: των ημερομισθίων, της αναγνωρίσεως του δικαιώματος των συνδικάτων και του δικαιώματος των αντιπροσώπων των εργοστασίων (των εργατών) […] Εν τω μεταξύ, ενώ εις Παρισίους η απεργία φαίνεται βαίνουσα ήρεμα προς το τέρμα της, εις τας επαρχίας σημειούνται ακόμη μερικά μικροεπεισόδια.

ΣΟΦΟΥΛΗΣ: ΑΒΑΣΙΜΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ! Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων κ. Θεμιστοκλής Σοφούλης επανέλαβε και χθες ότι δεν πρόκειται να άρη το κόμμα του την εμπιστοσύνην του από την Κυβέρνησιν [Ιωάννου Μεταξά]. Ο κ. Σοφούλης εξέφρασεν εν τέλει την πεποίθησίν του ότι είναι αβάσιμοι αι φήμαι περί δικτατορικών διαθέσεων του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ: Παρίσιοι, 7.– Ο διπλωματικός συνεργάτης της «Ματέν» μεταδίδει εκ Ρώμης την πληροφορίαν ότι η Ιταλία είναι αποφασισμένη να συνάψη σύμφωνον μη επιθέσεως μετά της Γερμανίας.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΛΕΜΟΥ: Βερολίνον, 7.– Το ημιεπίσημον γερμανικόν πρακτορείον πληροφορείται εκ Λονδίνου ότι ο άλλοτε πρώτος λόρδος του αγγλικού ναυαρχείου κ. Αλεξάντερ εδήλωσεν ότι, εκτός θαύματος, ο πόλεμος θα εκραγή εντός 18 μηνών.

Γ. Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ: Αναφορά του αιμ. χ. [Αιμιλίου Χουρμουζίου] σε επιστολή του Γιώργου Αλισανδράτου (φαίνεται πως υπογράφεται Αλισαντράτος) και παρατηρήσεις πάνω σ’ αυτήν. Η επιστολή Αλισανδράτου αφορά την μετρική ενός στίχου του Αγγελου Σημηριώτη («μας τραγουδούν τα νερά και τ’ αηδόνια») για τον οποίο ο Χουρμούζιος θεωρούσε ότι έπρεπε να είναι χωρίς το συμπλεκτικό «και».

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: Εντός της εβδομάδος συγκαλείται το Ανώτατον Συμβούλιον Εναερίων Συγκοινωνιών υπό την προεδρίαν του κ. Ιωάννου Μεταξά, ως υπουργού της Αεροπορίας, ίνα συζητήση επί της επεκτάσεως των εναερίων γραμμών […] και της επισπεύσεως του έργου ιδρύσεως πολιτικού αερολιμένος Αθηνών.