ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 11-VI-1936

ΜΕΤΑΞΑΣ: ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΝ… Ο Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Μεταξάς εδέχθη χθες επιτροπήν εξ αντιπροσώπων του Συνδέσμου Βιομηχάνων, του Συλλόγου Βιοτεχνών, διαφόρων οργανώσεων παλαιών πολεμιστών καθώς και των εν Αθήναις αστικών και κτηματικών οργανώσεων. […] Ο κ. Μεταξάς ετόνισεν ότι η Κυβέρνησις έχει πλήρη την επίγνωσιν της σοβαρότητος, την οποίαν παρουσιάζει σήμερον το κοινωνικόν ζήτημα εν τη χώρα μας, αφ’ ενός μεν λόγω της ενταθείσης ανατρεπτικής κινήσεως, αφ’ ετέρου δε λόγω της μη επιτευχθείσης εισέτι προσαρμογής της χώρας προς τας απαιτήσεις της νέας βιομηχανικής διαρθρώσεώς της. «Η Κυβέρνησις, συνέχισεν ο κ. Μεταξάς, είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίση αποτελεσματικώς την κατάστασιν αυτήν, τόσον διά της καταπολεμήσεως της ανατρεπτικής κινήσεως, όσον και διά της προσπαθείας βελτιώσεως των βιοτικών συνθηκών των εργατικών τάξεων. […] Ο κ. Μεταξάς ετόνισεν ότι η Κυβέρνησις είναι και εις θέσιν να λάβη τα πλέον αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα. Το ισχύον Σύνταγμα της παρέχει προς τούτο όλον το απαιτούμενον περιθώριον, ούτως ώστε να μη υφίσταται δι’ αυτήν ουδεμία ανάγκη εκτροπής εκ των διατάξεών του. […].» [Σημ. «Φ»: Στις 4 Αυγούστου η Βουλή διελύθη βάσει του άρθρου 37 του Συντάγματος.]

Ο ΤΣΙΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Ρώμη, 10.- Ο διορισμός των νέων μελών της κυβερνήσεως και ιδία του κόμητος Τσιάνο ως υπουργού και του κ. Μπαστιανίνι ως υφυπουργού των Εξωτερικών χαιρετίζεται ενταύθα ως συμμετοχή των εκπροσώπων της νέας φασιστικής γενεάς εις την διοίκησιν των κοινών. […] Η γαλλική εφημερίς «Εργον» σχολιάζουσα την ανάθεσιν του υπουργείου των Εξωτερικών εις τον κόμητα Τσιάνο, γράφει ότι ο μέχρι τούδε υφυπουργός κ. Σούβιτς ήτο άνθρωπος της Γενεύης [εννοεί την ΚΤΕ] και όχι τόσον ευνοϊκώς διατεθειμένος προς πολιτικήν σύμπραξιν με την Γερμανίαν.

ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ NEW DEAL: Ρώμη, 10.- Αγγέλλεται εκ Κλίβελανδ ότι ο γερουσιαστής Στέιβερ εκφωνήσας τον προγραμματικόν λόγον του συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού κόμματος επέκρινε ζωηρώς την πολιτικήν του κ. Ρούσβελτ, η οποία ως είπε κατέστρεψε την εμπιστοσύνην του κοινού, έχει προκαλέσει φόβους εις το κεφάλαιον και απλώς ηύξησε τα δημόσια χρέη.