ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 4-VΙI-1936

80-chronia-prin-amp-8230-4-vii-1936-2141316

STEFAN LUX, ΕΝΑΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Λονδίνον, 3.- Μία απόπειρα αυτοκτονίας διέκοψε σήμερον την συνεδρίασιν της Κοινωνίας των Εθνών εις Γενεύην. Εις το μέσον της συνεδριάσεως εις Τσεχοσλοβάκος φωτορεπόρτερ ονόματι Στέφαν Λουξ καθήμενος εις το θεωρείον των δημοσιογράφων ηγέρθη και είπε με δυνατήν φωνήν ενώ συνάμα εστήριζε το περίστροφόν του εις την καρδίαν: «Κύριοι, αυτή είναι η χαριστική βολή.» Ηκούσθη αμέσως ο κρότος του πυροβολισμού και ο φωτορεπόρτερ κατέπεσεν. Οπως ήτο επόμενον, η αίθουσα ανεστατώθη και ο πρόεδρος της Συνελεύσεως κ. Bαν Ζέελανδ διέκοψε την συνεδρίασιν. Ανευρέθησαν επιστολαί τας οποίας ο φωτορεπόρτερ απηύθυνε προς την Γενικήν Γραμματείαν της ΚΤΕ, τον Βασιλέα της Αγγλίας Εδουάρδον Η΄, τον Πρόεδρον της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν, εις τον υπουργόν Εξωτερικών της Bρεταννίας και αντιπρόσωπόν της εις την ΚΤΕ κ. Ηντεν και εις άλλας προσωπικότητας της Γενεύης. Κατά τας εκ Γενεύης πληροφορίας ο αποπειραθείς ν’ αυτοκτονήση Στέφαν Λουξ είναι Ισραηλίτης, εγεννήθη εν Βιέννη και είναι πολίτης Τσεχοσλοβάκος. Εις την επιστολήν, την οποίαν απηύθυνε προς τον Γενικόν Γραμματέα της ΚΤΕ κ. Αβενώλ, εξηγών την χειρονομίαν του λέγει ότι ήθελε διά του διαβήματός του να ελκύση την προσοχήν του κόσμου επί της καταστάσεως των εν Γερμανία Εβραίων. Ο Λουξ είναι φωτορεπόρτερ της εφημερίδος «Πράγκερ Πρες», άγει δε ηλικίαν 48 ετών.

ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ: Γενεύη, 3.- Ο Τσεχοσλοβάκος φωτορεπόρτερ, όστις αυτοετραυματίσθη την πρωίαν εντός της αιθούσης των συνεδριάσεων της ΚΤΕ ενώ αύτη συνεδρίαζεν, υπέκυψεν αργά την νύκτα εις το τραύμα του.

ΚΤΕ: ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ!!! Αφού παρήλθεν η πρώτη ταραχή η συνεδρίασις επανελήφθη και ο κ. Bαν Ζέελανδ εδήλωσεν ότι το θλιβερόν επεισόδιον του οποίου παρέστησαν μάρτυρες οι εν τη αιθούση ευρισκόμενοι δεν έχει καμμίαν σχέσιν ούτε άμεσον ούτε έμμεσον με τας εν τη ΚΤΕ διεξαγομένας συζητήσεις και τας λαμβανομένας αποφάσεις. [Σημ. «Φ»: Επειτα ομίλησε διά μακρών ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας (κυβέρνηση Λεόν Μπλουμ) και στα τηλεγραφήματα δεν αναφέρεται να έθιξε καθόλου το θέμα που έθιξε με την αυτοκτονία του ο Λουξ…]