ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 8-VΙI-1936

80-chronia-prin-amp-8230-8-vii-1936-2141795

Ο ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ: Διά διατάγματος τοποθετούνται ως εξής οι κάτωθι ανώτατοι αξιωματικοί: Αντιστράτηγοι: Α. Παπάγος, ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Δ. Καθενιώτης, ως γενικός επιθεωρητής της Ι στρατιωτικής περιφερείας […]. Ως διοικηταί Σωμάτων Στρατού οι υποστράτηγοι κ.κ. Πιτσίκας του Α΄ […]. Ως διοικηταί μεραρχιών οι υποστράτηγοι Δεμέστιχας 2ας Αθηνών, Δ. Παπαδόπουλος 11ης Θεσσαλονίκης, Τσολάκογλου 12ης Κομοτηνής, Κοσμάς 3ης Πατρών, Λελάκης 5ης Κρήτης, Μπάκος 1ης Λαρίσης […]. Οι υποστράτηγοι Πλατής διοικητής της Σχολής Πολέμου, Καβράκος φρούραρχος Αθηνών […].

ΓΚΝΤΑΝΣΚ: Παρίσιοι, 7.- Αγγέλλεται εκ Βαρσοβίας ότι μετά την επάνοδον του υπουργού των Εξωτερικών κ. Μπεκ [εκ της συνόδου της Κοινωνίας των Εθνών εν Γενεύη] ο κυβερνητικός Τύπος δημοσιεύει σχόλια επί του ζητήματος του Δάντσιγκ. […] Η «Κουριέρ Κοτζένι» παρατηρεί ότι τόσον εις την Γενεύην όσον και εις το Βερολίνον πρέπει να εννοηθή ότι τα δικαιώματα τα οποία έχει η Πολωνία εις το Δάντσιγκ απορρέουν εκ των συνθηκών. Η Πολωνία, λέγει η εφημερίς, δεν δύναται να επιτρέψη την παραβίασιν των δικαιωμάτων των προβλεπομένων υπό των συνθηκών. Ο πολωνικός Τύπος γενικώς τονίζει ότι θα ήτο αντίθετον προς την ιστορικήν λογικήν να θελήση τις να επιβάλη εις το Δάντσιγκ την γερμανικήν επιρροήν, της οποίας την ανάγκην δεν αναγνωρίζει ολόκληρος ο πληθυσμός της πόλεως. Η ιστορική λογική επιβάλλει όπως το Δάντσιγκ παραμείνη θαλάσσιος λιμήν της Πολωνίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ο υπουργός της Παιδείας, κ. Νικόλαος Λούβαρις, κατήρτισε σχέδιον Ν.Δ. διά του οποίου προβλέπεται η επαναφορά της Δημοτικής γλώσσης εις την Δ΄ τάξιν των Δημοτικών σχολείων.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά τηλεγράφημα εξ Ηρακλείου χθες την εσπέραν ενώπιον πολυπληθούς συγκεντρώσεως ωμίλησεν ο αρχηγός του Εθνικού Ενωτικού κόμματος, κ. Π. Κανελλόπουλος, εκθέσας το πρόγραμμά του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΕΓΑΣ: Διά διατάγματος του υπουργού της Παιδείας, κ. Νικολάου Λούβαρι, διορίζεται Διευθυντής του Λαογραφικού τμήματος της Ακαδημίας Αθηνών ο καθηγητής κ. Γ. Μέγας.