ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 16-VΙI-1936

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΑΝΧΟΥΡΧΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ: Παρίσιοι, 15.- Φήμαι κυκλοφορούν εν Λισσαβώνι ότι ο Ισπανός στρατηγός Σανχούρχο διέβη τα σύνορα της Πορτογαλίας την νύκτα όπως αναλάβη την ηγεσίαν της επαναστάσεως εν Ισπανία. [Σημ. «Φ»: Ο Σανχούρχο, μετά την έκρηξη του κινήματος των στρατηγών, ετοιμάστηκε να επιστρέψει στην Ισπανία, στις 20 Ιουλίου με ένα μικρό αεροσκάφος, για να αναλάβει την ηγεσία. Το αεροσκάφος συνετρίβη στην απογείωση και σκοτώθηκε ο Σανχούρχο. Μάλιστα λέγεται ότι το αεροσκάφος δεν άντεξε στο βάρος των στολών του στρατηγού. Λίγους μήνες αργότερα σε συντριβή αεροσκάφους φονεύθηκε ο άλλος ηγέτης, στρατηγός Μόλα· και έτσι ο Φράνκο έμεινε μόνος αυτός επικεφαλής των κινηματιών. Αργότερα, όταν κέρδισε τον Εμφύλιο, έβαλε στην άκρη τους βασιλικούς και αποδυνάμωσε την Φάλαγγα, μένοντας αυτός κύριος των τυχών της Ισπανίας για περίπου τέσσερις δεκαετίες, προετοιμάζοντας όμως για χρόνια μια πολιτικώς αριστουργηματική διαδικασία διαδοχής του.]

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ: Ο Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Μεταξάς προέβη χθες την εσπέραν εις την κάτωθι ανακοίνωσιν: «Επειδή κατά την εξέλιξιν των εν Λονδίνω μετά των ομολογιούχων διαπραγματεύσεων προέκυψαν διαφοραί τινες αντιλήψεων ο κ. Μαντζαβίνος θα επιστρέψη εις Αθήνας όπως κατατοπίση την Κυβέρνησιν διά να λάβη αύτη παραιτέρω αποφάσεις. Ο κ. Βαρβαρέσσος ανεχώρησεν ήδη εκ Λονδίνου». Ως προκύπτει εκ της ανωτέρω κυβερνητικής ανακοινώσεως επήλθεν η από ημερών προβλεπομένη διακοπή των διαπραγματεύσεων μετά των ομολογιούχων κατόπιν της αρνήσεως τούτων ν’ αποδεχθούν τας ελληνικάς προτάσεις και της διατυπώσεως από μέρους των αξιώσεων αι οποίαι δεν ήτο δυνατόν εν ουδεμιά περιπτώσει να γίνουν αποδεκταί υπό της Κυβερνήσεως.

ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ: Ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Βαρβαρέσσος αναχωρήσας εκ Λονδίνου κατευθύνεται εις Βερολίνον προς συνέχισιν των μετά της Ράιχσμπανκ συνεννοήσεων διά το ζήτημα του ενεργητικού υπέρ της Ελλάδος υπολοίπου εκ του Ελληνο-γερμανικού κλήριγκ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄: Ο Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Μεταξάς εγένετο χθες την μεσημβρίαν δεκτός εις συνεργασίαν υπό του Βασιλέως παραταθείσαν επί μίαν ώραν.