ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 21-VΙI-1936

80-chronia-prin-amp-8230-21-vii-1936-2143493

ΣΥΝΘΗΚΗ TOY ΜΟΝΤΡΑΙ: Μοντραί, 20.- Η νέα σύμβασις διά τα Στενά των Δαρδανελλίων υπεγράφη σήμερον την 10.30 της νυκτός. Η στρατιωτική κατάληψις της ανωχυρώτου ζώνης των Στενών υπό της Τουρκίας θα γίνη σήμερον. [Χάρτης με τα Στενά του Βοσπόρου (Β.Α.) και του Ελλησπόντου (Ν.Δ.) και την Προποντίδα.]

ΘΑΝΑΤΟΣ SANJURJO: Παρίσιοι, 20.- Το υπουργείον των Εσωτερικών της Μαδρίτης [δημοκρατικοί] πληροφορείται εκ Λισσαβώνος ότι ο στρατηγός Σαν Χούρχο [ηγέτης των εθνικιστών] έπεσε θύμα αεροπορικού δυστυχήματος καθ’ ην στιγμήν επεχείρει να διέλθη την μεθόριον με την Ισπανίαν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: « […] Απευθύνω έκκλησιν προς όλα τα κόμματα. Δεν νομίζω ότι αι διαφοραί που τα χωρίζουν αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια διά μίαν συνεννόησιν και την ανάληψιν από κοινού των ευθυνών προς αντιμετώπισιν της καταστάσεως.»

ΔΙΑΒΗΜΑ ΓΙΑ ΜΑΝΩΛΕΑ: Οι αρχηγοί των κομμάτων κ.κ. Σοφούλης, Καφαντάρης και Παπαναστασίου επεσκέφθησαν χθες τον Πρωθυπουργόν κ. Μεταξάν και επέστησαν την προσοχήν αυτού επί της κρισίμου καταστάσεως εις ην λόγω της απεργίας της πείνης περιήλθεν ο κρατούμενος κομμουνιστής βουλευτής Μανωλέας. […] Την εσπέραν συνήλθεν εις διάσκεψιν το συμβούλιον των εν Πειραιεί Πρωτοδικών […] και έκαμε δεκτήν πρότασιν του εισαγγελέως περί αποφυλακίσεως του Μανωλέα επί εγγυήσει. […] Ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδος του Παλλαϊκού Μετώπου [ΚΚΕ] κ. Σκλάβαινας […] απέστειλε τηλεγράφημα προς αυτόν όπως διακόψη την απεργίαν πείνης. […] Αρκετοί κομμουνισταί συνεκεντρώθησαν χθες την μεσημβρίαν διά να διαμαρτυρηθούν διά την προφυλάκισιν του Μανωλέα. Ταραχαί σημειώθησαν εις τα Χαυτεία και εις την Αγίαν Σοφίαν Πειραιώς. [Σημ. «Φ» Ο Μανώλης Μανωλέας κατά την Κατοχή αρθρογράφησε υπέρ των Γερμανών και εξετελέσθη το 1944 από την ΟΠΛΑ.]