ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 22-VΙI-1936

80-chronia-prin-amp-8230-22-vii-1936-2143640

Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Προς τον Σεβ. Μητροπολίτην Πάφου κ. Λεόντιον, Τοποτηρητήν του Αρχιεπισκοπικού θρόνου Κύπρου, ο ποιητής Κωστής Παλαμάς απηύθυνε διά του ενταύθα ευρισκομένου Μητροπολίτου Κυρηνείας την κάτωθι ευχαριστήριον επιστολήν, διά τα συγχαρητήρια του Ιεράρχου επί της πεντηκονταετηρίδι του [ποιητικής και κριτικής δημιουργίας]: «Σεβασμιώτατε […] Αι ευχαί του αρχιεπισκοπικού θρόνου Κύπρου, αι τόσον ευγλώττως διατυπούμεναι υπό της Υμετέρας χριστιανικής μακροθυμίας, διαμένουν χαραγμέναι ζωηρώς εις τα βάθη της ψυχής μου, καθώς πληροί ανέπαφον την σκέψιν μου η εικών της Κύπρου Ελληνίδος απαραγράπτου από αιώνων, παρ’ όλας τας εθνικάς εναντιότητας. Η Κύπρος, καθώς είναι ο μέγας έρως του Ελληνος πολίτου, είναι και η μεγάλη εμπνεύστρια του ποιητού, Πατρίς και Μούσα δι’ εμέ ιδιαίτατα. Διατελώ διάπυρος ευχέτης και Υμών, Σεβασμιώτατε με την ευλογίαν του Χριστού. Κωστής Παλαμάς.» [Σημ. «Φ»: Η επιστολή αυτή έχει δημοσιευθεί και από τον Πάτροκλο Σταύρου στη μελέτη του «Ο Παλαμάς και η Κύπρος. Δέκα ανέκδοτα γράμματα του ποιητού», (χ.ε.), Αθήναι 1968.]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: Υπεγράφη χθες το διάταγμα περί υποχρεωτικής διαιτησίας επί των διαφορών μεταξύ εργοδοτών και εργατών υπό επιτροπών αίτινες διακρίνονται εις πρωτοβαθμίους και δευτεροβαθμίους.

ΕΝΟΨΕΙ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ι: Η Α. Μ. ο Βασιλεύς εδέχθη χθες εις συνεργασίαν τον Πρωθυπουργόν κ. Μεταξάν.

ΕΝΟΨΕΙ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΙΙ: Η Α. Μ. ο Βασιλεύς εδέχθη επίσης εις ιδιαιτέραν ακρόασιν τους αντιστρατήγους κ.κ. Πρωτοσύγγελον, Καθενιώτην και Ταρσούλην.

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, 21.- Αγγέλλεται εκ Χεντέ ότι πληροφορίαι ληφθείσαι εκεί αναφέρουν ότι οι επαναστάται [εθνικιστές] κατέλαβον το Εϊμπάρ, βιομηχανικήν πόλιν, εις την οποίαν ευρίσκονται τα μεγαλύτερα εργοστάσια όπλων. Ο σταθμός ασυρμάτου του Αγίου Σεβαστιανού ευρίσκεται εις χείρας των κυβερνητικών [δημοκρατικών] στρατευμάτων. Οι επαναστάται περιεκύκλωσαν την πόλιν.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΦΩΣ: Αι Αθήναι υπεδέχθησαν εν συναγερμώ το ολυμπιακόν φως. Τελεταί της αφής των βωμών εις την Ακρόπολιν και εις το Στάδιον.