ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 23-VΙI-1936

80-chronia-prin-amp-8230-23-vii-1936-2143843

ΣΟΦΟΥΛΗΣ: ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ! Εξ αφορμής της [χθεσινής] επισκέψεως του κ. Θεμ. Σοφούλη παρά τω Βασιλεί εκυκλοφόρησαν χθες την εσπέραν διαδόσεις καθ’ ας δήθεν ο αρχηγός του κόμματος των Φιλελευθέρων ανέφερε προς τον Ανακτα πληροφορίας περί σημειουμένης κινήσεως προς εκτροπήν εκ του πολιτεύματος και ότι υπέβαλε προς τον Βασιλέα την γνώμην να παραμείνη εις Αθήνας. Προσετίθετο ότι κατόπιν τούτου εματαιώθη η μετάβασις του Βασιλέως εις τας εορτάς της Βέργας και το ταξίδιόν του προς παραθερισμόν εις Κέρκυραν. Προηγουμένως, είχε γνωσθεί ότι ο κ. Σοφούλης κατέστησε ενήμερον τον Βασιλέα της προθέσεως της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας όπως άρη κατά την λήξιν της πενταμήνου εξουσιοδοτήσεως την εμπιστοσύνην της προς την Κυβέρνησιν και αποβλέψη εις τον σχηματισμόν κυβερνήσεως εξ όλων των κομμάτων.

Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΠΕΥΔΕΙ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ: Την 7.30 μ.μ. ανήλθεν εις τα ανάκτορα και εγένετο δεκτός υπό του Βασιλέως εις συνεργασίαν παραταθείσαν επί ώραν ο Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Μεταξάς. […] Είναι προφανές […] ότι κατά την συνεργασίαν εγένετο λόγος και περί της πρωϊνής συνομιλίας του Βασιλέως μετά του κ. Σοφούλη.

ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Αρμοδίως ανεκοινώθη την νύκτα ότι αι ανωτέρω διαδόσεις [περί εκτροπής] είναι ανακριβείς. [Σημ. «Φ»: Βεβαίως ο όρος «ανακριβείς» δεν συνιστά κατηγορηματική διάψευση…]

Ο WATERLOO ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ: Η Α.Μ. ο Βασιλεύς εδέχθη χθες εις ιδιαιτέραν ακρόασιν τον πρεσβευτήν της Αγγλίας κ. Ουωτερλόου.

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Λονδίνον, 22.- Κατά πληροφορίας εκ Μαδρίτης, επαναστατική [εθνικιστική] φάλαγξ υπό τον στρατηγόν Μόλλα έφθασεν εις απόστασιν 36 χιλιομέτρων από της Μαδρίτης. Ο φασιστικός πληθυσμός των χωρίων δι’ ων διέρχονται τα επαναστατικά στρατεύματα πυροβολεί εκ των παραθύρων κατά των εις τας οδούς ευρισκομένων πολιτών, οίτινες προσπαθούν να φέρουν αντιπερισπασμόν εις τους επαναστάτας.