ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 27-VΙI-1936

80-chronia-prin-amp-8230-27-vii-1936-2144344

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 1936: Ο εν Βαρκελώνη ανταποκριτής των «Τάιμς», κατορθώσας να φθάση εις τα γαλλοϊσπανικά σύνορα, απέστειλεν εις την εφημερίδα του την κατωτέρω περιγραφήν των αιματηρών συμπλοκών αι οποίαι έλαβον χώραν εις την πρωτεύουσαν της Καταλωνίας, επί τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. [Σημ. «Φ»: 19, 20 και 21 Ιουλίου.] Τας πρώτας πρωϊνάς ώρας της Κυριακής, τμήματα του τακτικού στρατού εγκατέλειψαν τους στρατώνας των και επροχώρησαν προς το κέντρον της πόλεως διά να ενωθούν μετ’ άλλων επαναστατικών [εθνικιστικών] δυνάμεων. Αλλά, εις τα πλέον στρατηγικά σημεία της πόλεως ευρέθησαν προ ισχυρών κυβερνητικών δυνάμεων αι οποίαι απετελούντο εκ πολιτοφυλάκων, ανδρών των σωμάτων εφόδου και πολυαρίθμων ενόπλων πολιτών. Επηκολούθησε τρομερά μάχη, η οποία διήρκεσεν 14 ώρας. Το απόγευμα, τα επαναστατικά στρατεύματα, τα οποία αντέταξαν απεγνωσμένην άμυναν, περιεκυκλώθησαν και ηναγκάσθησαν να παραδοθούν.

Ο στρατηγός Χοντέδ συνελήφθη αιχμάλωτος. […] Η νυξ παρήλθε σχετικώς ήρεμος, αλλά τας πρώτας πρωϊνάς ώρας της Δευτέρας αι συμπλοκαί επανελήφθησαν. […] Κυβερνητικά αεροπλάνα εβομβάρδιζαν τον επαναστατικόν στρατόν ο οποίος είχεν οχυρωθή εις τους στρατώνας του […]. Βαθμηδόν όλα τα επαναστατικά σώματα ήρχισαν να παραδίδωνται και περί την εσπέραν αι συμπλοκαί κατέπαυσαν. [..] Την νύκτα της Δευτέρας και ολόκληρον την Τρίτην τα εξηγριωμένα πλήθη έθετον πυρ εις τους ναούς και τα μοναστήρια. Πολλαί από τας ωραιοτέρας εκκλησίας της Βαρκελώνης κατεστράφησαν εντελώς. Αι λέσχαι των κομμάτων της Δεξιάς επυρπολήθησαν επίσης. […] Εκατοντάδες επιταχθέντων αυτοκινήτων μετέφερον ενόπλους αστυνομικούς και πολίτας προς όλας τας διευθύνσεις.  […] Η πρώτη φάσις της επαναστάσεως είχε λήξει και ήρχιζεν η Δευτέρα. Η πόλις είχε περιέλθη εις χείρας του ενόπλου προλεταριάτου. Ποιος θα κατώρθωνε να το αφοπλίση; […] [Στη φωτογραφία, άνδρες των Σωμάτων Εφόδου και ένοπλοι πολίτες σε αυτοκίνητο με τα αρχικά της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CNT) σε δρόμο της Βαρκελώνης κατά τις ημέρες του Ιουλίου 1936.]