ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 3-VIII-1936

03s2filistwr

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, 2.- Από της πρωίας της σήμερον ακούονται εις μπαγιών σφοδροί κανονιοβολισμοί καθ’ όλον το μήκος της ακτίνος αυτής της γαλλο-ισπανικής μεθορίου. Οι επαναστάται [εθνικιστές] επολιόρκησαν το Φαξάε, κατεχόμενον υπό κυβερνητικών στρατευμάτων και εφεδρειών του λαϊκού μετώπου, αλλεπάλληλοι δε μάχαι συνήφθησαν επί τόπου επεκταθείσαι ακολούθως μέχρι του νεκροταφείου της πόλεως ταύτης ευρισκομένης εις απόστασιν εξήκοντα χιλιομέτρων από του Αγίου Σεβαστιανού. (Στη φωτογραφία, εθνικιστές προωθούνται στα περίχωρα του Σαν Σεμπαστιάν.)

ΑΠΕΡΓΙΑ: Μεταξύ των διαφόρων εργατικών οργανώσεων ενετάθη από της χθες η κίνησις διά την κήρυξιν την προσεχή Τετάρτην [5η Αυγούστου] 24ώρου πανεργατικής απεργίας κατά του Νομοθετικού Διατάγματος περί υποχρεωτικής διαιτησίας των εργατικών διαφορών και διά την επίλυσιν των εκκρεμών εργατικών ζητημάτων. [Σημ. «Φ»: Η προαναγγελθείσα  απεργία ήταν το πρόσχημα για την επιβολή της δικτατορίας την 4η Αυγούστου.]

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΧΙΤΛΕΡ: Βερολίνον, 2.- Ο πρίγκηψ Παύλος επεσκέφθη χθες τον Καγκελλάριον Χίτλερ, ο οποίος του ωμίλησε με ενθουσιασμόν διά την Ελλάδα, εκφράσας εις αυτόν τας ευχαριστίας διά την προθυμίαν με την οποίαν η ελληνική Κυβέρνησις απεδέχθη την πρότασίν του όπως η Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών εκτελέση μεγάλας ανασκαφάς εις την Ολυμπίαν, συμπληρούσα το έργον το οποίον αφήκαν ημιτελές αι ανασκαφαί του 1875-1881.

ΣΟΛΩΜΙΚΑ: Απάντησις  εις τον κ.  Αρδαβάνη-Λυμπεράτον, υπό του κ. Δημ. Γ. Μωραΐτου.

ΟΥΓΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ: «Η επίδρασις των Ελλήνων κλασικών εις το έργον του Ούγου Φωσκόλου. Αι ‘“Χάριτες’”» Της κ. Μαριέττας Επτανησίας. [Μαριέττα Γιαννοπούλου-Μινώτου] Δ΄ συνέχεια.

ΤΖΙΜ ΛΟΝΤΟΣ: Ο Ελλην πρωτοπαλαιστής Τζιμ Λόντος ενίκησε τον Τούρκον Ντιναρλή Μεμέτ. Ο αγών ετελέσθη εις το Στάδιον και τον παρηκολούθησαν 50.000 θεατών.