ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 28-VΙII-1936

ΑΓΓΛΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ: Λονδίνον, 27.- Το κείμενον της αγγλο-αιγυπτιακής συμφωνίας υπεγράφη χθες ενταύθα. […] Διά της συνθήκης τερματίζεται η στρατιωτική κατοχή της Αιγύπτου υπό της Αγγλίας και αποκαθίσταται συμμαχία μεταξύ των δύο χωρών διαρκείας είκοσιν ετών. […] Προς εξασφάλισιν της αμύνης της Διώρυγος του Σουέζ η Αγγλία εξουσιοδοτείται να διατηρή εις την ζώνην στρατιωτικάς δυνάμεις. [Στη φωτογραφία ο Ναχάς πασάς υπογράφει εκ μέρους της Αιγύπτου, ενώ τον παρακολουθεί ο Αντονυ Ηντεν.]
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΙΡΟΥΝ: Παρίσιοι, 27.- Από της 2.30 απογευματινής η μάχη περί το Ιρούν ήτις συνεχίζετο από της προχθές εισήλθεν εις ύφεσιν. Οι πυροβολισμοί γίνονται ολοέν’ αραιότεροι. Τα αεροπλάνα απεχώρησαν του αγώνος, το δε πολεμικόν μένος των αντιμαχομένων εχαλαρώθη αποτόμως. Είδος τι ανακωχής κρατεί προς το παρόν εις την περιφέρειαν ταύτην.
ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ: Παρίσιοι, 27.- Νυκτερινά τηλεγραφήματα εκ της γαλλικής μεθορίου αγγέλλουν ότι επανήρχισεν η μάχη περί το Ιρούν. Εκ του κρότου των μυδραλλιοβόλων συμπεραίνεται ότι η μάχη διεξάγεται παρά το ύψωμα Ουριάρτε πλησίον της όχθης του ποταμού Μπιντασόα. Την 6ην απογευματινήν το πολεμικόν «Εσπάνια» εβομβάρδισε το φρούριον της Γουαδελούπας.
Ο SCHACHT «ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ» ΤΟΝ BLUM: Λονδίνον, 27.- Ο διοικητής της Τραπέζης του Ράιχ κ. Σαχτ επεζήτησε κατά τας συνομιλίας τας οποίας έσχε εις Παρισίους μετά του Γάλλου πρωθυπουργού κ. Μπλουμ και των άλλων μελών της γαλλικής Κυβερνήσεως να μετριάση την εν Γαλλία εκδηλωθείσαν ανησυχίαν εκ της αυξήσεως της θητείας εν Γερμανία. Ο κ. Σαχτ εξήγησεν ότι το μέτρον ελήφθη απλώς διά λόγους αμύνης του γερμανικού κράτους και ότι η ενεργός δύναμις του γερμανικού στρατού μετά την εφαρμογήν του εν λόγω μέτρου παρεστάθη υπερβολικώς.
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Πληροφορούμεθα ότι διά Νομοθετικού Διατάγματος ιδρύεται παρά τω Υπουργείω των Εξωτερικών, Υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού.
«Η ΒΑΡΒΑΡΑ»: Υπό των οργάνων της Ειδικής Ασφαλείας κατεσχέθησαν όλοι οι τεθέντες εις κυκλοφορίαν δίσκοι φωνογράφου του λαϊκού τραγουδιού [του Π. Τούντα] «Η Βαρβάρα», το οποίον εθεωρήθη άσεμνον.