ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 27-VΙΙΙ-1936

Ο ΧΙΤΛΕΡ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ: Παρίσιοι, Αύγουστος.- Τα γεγονότα της Ισπανίας ημπόδισαν την διεθνή κοινήν γνώμην να παρακολουθήση όσον θα έπρεπε ένα από τα σημαντικώτερα γεγονότα της διπλωματικής ζυμώσεως του τελευταίου καιρού. Την συνάντησιν του αντιβασιλέως της Ουγγαρίας ναυάρχου Χόρτυ μετά του Γερμανού αρχικαγκελλαρίου Χίτλερ (φωτογραφία). Η συνάντησις αυτή εγένετο εις το Μπεχτεσγκάντεν της Βαυαρίας, όπου η θερινή έπαυλις του Φύρερ. […] Παρέστη και ο φον Πάπεν. […] Μετά την επιτυχίαν της Γερμανοϊταλικής προσεγγίσεως, μετά τας συμφωνίας της Βιέννης [μεταξύ Γερμανίας και Αυστρίας] η συνάντησις των κ.κ. Χόρτυ και Χίτλερ έρχεται πράγματι να επισφραγίση μίαν νέαν επιτυχίαν της διπλωματίας του Γ΄ Ράιχ, τον προσεταιρισμόν της Ουγγαρίας εις τον διπλωματικόν συνασπισμόν του οποίου το Βερολίνον κρατεί τα νήματα. [Σημ. “Φ”: Ο Μίκλος Χόρτυ, αρχηγός κράτους μη έχοντος πρόσβαση στη θάλασσα, έφερε τον τίτλο του ναυάρχου του πολεμικού ναυτικού της παλαιάς Αυστροουγγαρίας. Σύμμαχος εν πολέμω του Χίτλερ, ο Χόρτυ ανετράπη το 1944 και συνελήφθη από τους Γερμανούς καθώς επεδίωκε τη σύναψη χωριστής συμφωνίας παράδοσης στους Συμμάχους.]

Η ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ ΧΑΝΕΙ ΕΔΑΦΟΣ: Το υπουργικόν συμβούλιον ενέκρινε τας κάτωθι τροπολογίας επί του αναγκαστικού νόμου «περί διδακτικών βιβλίων». Επειδή η διά νόμου περί διδακτικών βιβλίων καθιερωθείσα διδασκαλία της καθαρευούσης εις την Δ΄ τάξιν του Δημοτικού θα επέφερε ανωμαλίαν εις την λειτουργίαν των Δημοτικών Σχολείων (διότι εις τα μονοτάξια, διτάξια και τριτάξια δημοτικά σχολεία κατ’ αναπόφευκτον ανάγκην γίνεται συνδιδασκαλία εις τας Γ΄ και Δ΄ τάξιν) […] αναστέλλεται επί εν έτος η εισαγωγή της καθαρευούσης εις την Δ΄ τάξιν των Δημοτικών σχολείων του Κράτους μέχρι λήψεως οριστικών μέτρων υπό της Κυβερνήσεως. […].