ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 2-ΙΧ-1936

02s2filistwr

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, 1.- Κατά τον απεσταλμένον του πρακτορείου Χαβάς εν Βεχοβία, μεγάλη μάχη διεξάγεται εις το μέτωπον του Ιρούν. Η μάχη αποβαίνει φονικωτάτη. Διά πρώτην φοράν οι επαναστάται [εθνικιστές] δρουν εις το μέτωπον τούτο διά συνδυασμένης ενεργείας πυροβολικού, πεζικού, αρμάτων μάχης και αυτοκινήτων μυδραλλιοβόλων. Κατά την έναρξιν της μάχης ολίγον μετά μεσημβρίαν πέντε αυτοκίνητα μυδραλλιοβόλα επροχώρησαν προς την οδόν του Ιρούν και ήνοιξαν θεριστικόν πυρ κατά των χαρακωμάτων της κυβερνητικής παρατάξεως εις το ύψωμα Πούντζα. Οι κυβερνητικοί [δημοκρατικοί] απήντησαν διά των μυδραλλιοβόλων των και διά του πυρός μιας τεθωρακισμένης αμαξοστοιχίας, την οποίαν είχον εις την διάθεσίν των αλλά δεν ηδυνήθησαν να ανακόψουν την επίθεσιν. Το πυροβολικόν των επαναστατών, επικρατέστερον, έβαλλε κατά του φρουρίου του Σαν Μαρσιάλ και κατά του υψώματος Αλούντα από αποστάσεως ενός περίπου χιλιομέτρου. Τρία κυβερνητικά αεροπλάνα ενεφανίσθησαν εις τον ορίζοντα περί την 3.30 απογευματινήν επισημαίνοντα τας θέσεις των επαναστατών αλλά το πυρ του αντιαεροπορικού πυροβολικού των εθνικών στρατευμάτων κατέρριψε το εν και ηνάγκασε τα άλλα δύο να επιστρέψουν εις τας βάσεις των. Καθ’ ην στιγμήν τα δύο αεροπλάνα επέστρεφον, επαναστατικόν αεροπλάνον επετέθη κατά του ενός εξ αυτών, επηκολούθησεν αερομαχία ήτις διήρκεσε επί δέκα λεπτά άνευ αποτελέσματος. Αι εκ του βομβαρδισμού [του Ιρούν] προξενηθείσαι ζημίαι είναι εισέτι ανεξακρίβωτοι. […] Την μάχην [από πλευράς εθνικιστών] διηύθυνεν αυτοπροσώπως ο στρατηγός Μόλλα. Κατά τον ανταποκριτήν του Ρώυτερ οι νεκροί και τραυματίαι της σημερινής μάχης υπολογίζονται εις 1.600. […] Αι θέσεις των αντιπάλων δεν μετεβλήθησαν ουσιαστικώς. [Στη φωτογραφία, χωρικοί από τη Βεχοβία καταφεύγουν με τα ζώα τους στη γαλλική επικράτεια.]

ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ: Κατ’ ανακοίνωσιν του Υφυπουργού της Αεροπορίας, μετά του εργοστασίου αεροπλάνων Φαλήρου υπεγράφη σύμβασις διά την κατασκευήν τριάκοντα εκπαιδευτικών αεροπλάνων τύπου “Αβρο Τούτορ”.