ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 16-IX-1936

80 χρόνια πριν… 16-IX-1936

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ: Μεταμεσονύκτιον τηλεγράφημα, ληφθέν εκ Βιέννης προς την Κυβέρνησιν, ανήγγειλε τον εκεί θάνατον του Αλ. Ζαΐμη, πρώην πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας. […] Ο αποθανών Αλέξανδρος Ζαΐμης ήτο υιός του Θρασυβούλου Ζαΐμη, γεννηθείς εις Αθήνας το 1855 […]. Ηκολούθησε πανεπιστημιακάς σπουδάς εις τας Αθήνας, την Λειψίαν, το Βερολίνον, την Αϊδελβέργην και τους Παρισίους. […]

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Βερολίνον, 15.- Καθ’ α τηλεγραφεί ο απεσταλμένος του ημιεπισήμου Γερμανικού Πρακτορείου εν τω μετώπω, εις συνέντευξιν την οποίαν έδωκε προς αυτόν ο στρατηγός Μόλλα, εδήλωσε ότι ο αντικειμενικός σκοπός των εθνικιστικών στρατευμάτων στρέφεται ήδη προς την Μαδρίτην, ήτις θα καταληφθή εντός ολίγων εβδομάδων. [Σημ. «Φ»: Η Μαδρίτη παρεδόθη στις 28 Μαρτίου 1939.] Ο ανταποκριτής προσθέτει ότι το σχέδιον εκστρατείας, το οποίον απέβλεπεν εις κύκλωσιν της Mαδρίτης εξ όλων των σημείων, μετετράπη κατόπιν νεωτέρας μελέτης, και νέον σχέδιον προεκρίθη διά του οποίου ο κλοιός περί την πρωτεύουσαν της Ισπανίας θα περισφίγξη αυτήν εκ διαφόρων σημείων πλην ενός εις τα νοτιοανατολικά, το οποίον θα παραμείνη ανοικτόν. Διά του νέου τούτου σχεδίου ελπίζεται ότι η αντίστασις των ερυθρών θα χαλαρωθή εφ’ όσον θα γνωρίζουν ότι θα υπάρχη τρόπος να διαφύγουν.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ: Κατόπιν αποφάσεως του υπουργού της Παιδείας κ. Γεωργακοπούλου και του υφυπουργού των Τ.Τ.Τ. κ. Νικολοπούλου, διωρίσθησαν μέλη του συμβουλίου του νεοσυσταθέντος οργανισμού ραδιοφωνικών εκπομπών ο κ. Γ. Βλάχος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βασιλικού [Εθνικού] Θεάτρου, ο κ. Φ. Οικονομίδης, διευθυντής του Ωδείου Αθηνών, η κυρία Μαρίκα Λαλαούνη και η μουσικοκριτικός κ. Αλ. Λαλαούνη. Ως εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας εις το συμβούλιον ωρίσθη ο γεν. γραμματεύς κ. Ν. Προεστόπουλος.

ΝΙΚΟΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ: Ο συμπαθής θιασάρχης κ. Ν. Μηλιάδης δίδει σήμερον εις το «Κεντρικόν» την τιμητικήν του με τα «Παναθήναια του 1936» πλουτισμένα με νέας σκηνάς.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ: Το Σωματείον Ελλήνων Τεχνιτών Θεάτρου αύριον 17ην Σ/βρίου και ώραν 10ην π.μ. εορτάζει την ετησίαν αυτού εορτήν εις τον ναόν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (τέρμα τραμ 11 – Γέφυρα Κολοκυνθούς).