ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 23-ΙX-1936

23s2filistor

Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: Λονδίνον, 22.- Ο επανελθών εκ της επιθεωρήσεως ην ενήργησεν εις τας ναυτικάς βάσεις της Μεσογείου πρώτος λόρδος του Ναυαρχείου σερ Σάμουελ Χόαρ (φωτογραφία), αναπτύσσων το ναυτικόν πρόγραμμα της Αγγλίας, εδήλωσεν ότι αύτη δεν πρόκειται να εφαρμόση νέαν ναυτικήν πολιτικήν εν Μεσογείω. Ο σκοπός μας –είπε– είναι να ζήσωμεν ειρηνικώς μετά των άλλων μεσογειακών χωρών και να εξασφαλίσωμεν τας συγκοινωνίας της Αυτοκρατορίας. Δεν απεδώσαμεν καν την δέουσαν προσοχήν ως προς την Κύπρον, ήτις ώφειλε μάλιστα να έχη καλύτερον λιμένα διά την ανάπτυξιν των συμφερόντων της νήσου. Ο μεσογειακός στόλος εδοκιμάσθη μεγάλως κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνας, πρώτον ένεκα της αβησσυνιακής κρίσεως, δεύτερον ένεκα των ισπανικών γεγονότων και τώρα πάλιν ένεκα των γεγονότων της Παλαιστίνης. Η κρίσις η προκληθείσα εκ του Ιταλο-αιθιοπικού πολέμου υπήρξεν αξιοσημείωτος διότι εφείλκυσε την προσοχήν μας επί της εν Μεσογείω καταστάσεως και επί της ανάγκης να συμπληρώσωμεν τας ελλείψεις μας. Η ανάγκη της βρετανικής ασφαλείας εν τη Μεσογείω είναι γεγονός, το οποίον ουδένα απειλεί. […] Εις το Γιβραλτάρ και την Μάλταν συνεζήτησεν, ως είπε, μετά των αρμοδίων εν πάση λεπτομερεία το ζήτημα της αμύνης των Ναυστάθμων από εναερίου προσβολής. […].

ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: Παρίσιοι, 22.- Αγγέλλεται εκ Ρώμης ότι η «Εφημερίς της Ιταλίας» εις άρθρον της παρατηρεί ότι ευχής έργον θα είναι να παράσχη η Αγγλία ωρισμένας εξηγήσεις αναφορικώς με την μεσογειακήν της πολιτικήν προ της επαναλήψεως της συνεργασίας των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Ο ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ: Ο Γερμανός Υπουργός της Λαϊκής Διαφωτίσεως κ. Γκαίμπελς […] ανήλθε χθες την 10ην πρωινήν εις την Ακρόπολιν όπου παρέμεινεν επί τρίωρον. […] Το απόγευμα δε ανήλθεν και πάλιν εις αυτήν αποθαυμάσας εκείθεν την δύσιν του ηλίου […]. Ο κ. Γκαίμπελς επεσκέφθη επίσης χθες τας αρχαιότητας του Κεραμεικού και το Θησείον. Χθες το εσπέρας ο υπουργός Κυβερνήτης Πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιάς παρέθεσεν δείπνον προς τιμήν του δρος Γκαίμπελς εις την παρά την συνοικίαν Μακρυγιάννη ταβέρναν Συλιβάνη. […] Ο κ. Γκαίμπελς εξεφράσθη ευμενέστατα διά το τραγούδι «Σαράντα παλληκάρια από την Λειβαδιά».