ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 24-ΙX-1936

24s2filistor

ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΤΕ: Γενεύη, 23.- Η Επιτροπή Εξελέγξεως των Διαπιστευτηρίων των πληρεξουσίων της Κοινωνίας των Εθνών συνήλθε την πρωίαν κεκλεισμένων των θυρών υπό την προεδρίαν του αντιπροσώπου του Περού κ. Τουντέλα. Οι κ.κ. [υπουργοί Εξωτερικών] Ντελμπός [της Γαλλίας] και Ηντεν [της Βρετανίας] μετέσχον της συνεδριάσεως αυτής. Κατά την απογευματινήν συνεδρίασιν ενεκρίθη η εισήγησις του κ. Νικολάου Πολίτου (φωτογραφία) περί της Αιθιοπίας και ευθύς κατόπιν συνεκλήθη η Συνέλευσις διά να αποφασίση σχετικώς. […] Ανεκοινώθη ότι η Επιτροπή Ελέγχου Διαπιστευτηρίων […] επρότεινεν όπως η [αιθιοπική] αντιπροσωπεία γίνη δεκτή εις την Συνέλευσιν, της Αιθιοπίας διατηρούσης την ιδιότητά της ως μέλους της ΚΤΕ. Κατόπιν της ψηφοφορίας η Συνέλευσις της ΚΤΕ διά ψήφων 39 έναντι 4 αρνητικών (Ουγγαρία, Αλβανία, Αυστρία, Ισημερινός) και 6 αποχής, απεδέχθη όπως η αιθιοπική αντιπροσωπεία εξακολουθήση να παρίσταται εις τας συνεδριάσεις της 17ης Γενικής Συνελεύσεως των μελών της ΚΤΕ. […] Οι ενταύθα αγγλικοί κύκλοι δείκνυνται απολύτως ικανοποιημένοι εκ της εισηγήσεως του κ. Ν. Πολίτου.

ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: Ρώμη, 23.- Η εφημερίς «Φασιστικόν Καθεστώς» της Κρεμόνας παρατηρεί ότι η ληφθείσα απόφασις σχετικώς προς την συμμετοχήν των Αιθιόπων αντιπροσώπων εις την Γενικήν Συνέλευσιν, αποτελεί αποτυχίαν διά την Γαλλίαν και την Αγγλίαν, αι οποίαι, ως λέγει η εφημερίς, υπήρξαν θύματα της δημαγωγίας, η οποία παρατηρείται εις την Γενεύην. Οσον αφορά την παρατηρηθείσαν διαδικασίαν, η εφημερίς τονίζει ότι όλη αυτή η υπόθεσις δεν μας ενδιαφέρει. Η Ιταλία εδήλωσεν ήδη ότι είναι διατεθειμένη να συνεργασθή αλλ’ ουχί υπό τοιαύτας συνθήκας. Η Γενεύη ουδέποτε θα δυνηθή να πράξη τι άνευ της συνεργασίας της Ιταλίας.

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, 23.- Ειδήσεις εκ Μαδρίτης επιβεβαιούν ότι εν Βαρκελώνη εξερράγη στάσις και το πλήθος εξηγέρθη ζητούν την απομάκρυνσιν του προέδρου της Χενεραλιδάδ Κομπανύς. Λέγεται ότι η στάσις προεκλήθη υπό αναρχικών στοιχείων […].