ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 6-X-1936

13s2filistor

BATTLE OF CABLE STREET: Παρίσιοι, 5.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Λονδίνου, εσημειώθησαν εκεί χθες σοβαρώτατα επεισόδια μεταξύ των φασιστών του Μόσλεϋ και των αντιφασιστών. Παρά την απαγόρευσιν της Κυβερνήσεως, οι φασίσται επραγματοποίησαν την συγκέντρωσιν. Κατά την βιαίαν διάλυσίν των παρά της αστυνομίας, συνελήφθησαν περί τους 80. Κατά τας συμπλοκάς εξ άλλου, αι οποίαι εσημειώθησαν μεταξύ φασιστών και αντιφασιστών, ετραυματίσθησαν αρκετοί. [Πηγή φωτογραφίας: Jewish East End Cultural Society.]

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΩΝ ΠΡΙΓΚΗΠΩΝ: Παρίσιοι, 5.- Κατόπιν αδείας επρόκειτο χθες να συγκροτηθή εις το Πάρκον των Πριγκήπων [Parc des Princes] συγκέντρωσις των κομμουνιστών. Η Διεύθυνσις της αστυνομίας επληροφορήθη ότι οι οπαδοί του γαλλικού Κοινωνικού Κόμματος θα ημπόδιζον την συγκέντρωσιν, έλαβον δε κατόπιν τούτου εξαιρετικά μέτρα διά την τήρησιν της τάξεως. […] Οι ανήκοντες εις το Κοινωνικόν Κόμμα (πρώην Πυροσταυρίται) ήλθον εις σύγκρουσιν με τους κομμουνιστάς, οπότε επενέβη η Δημοκρατική Φρουρά και περί την μεσημβρίαν είχον ενεργηθή χίλιαι τριακόσιαι συλλήψεις. Υπάρχουν αρκετοί τραυματίαι μεταξύ των διαδηλωτών.

ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ, ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΛΙΡΕΤΤΑΣ: Παρίσιοι, 5.- Προτάσει του κ. Μουσσολίνι το υπουργικόν συμβούλιον απεφάσισεν να επανέλθη η αξία της λιρέττας εις το επίπεδον των ενενήκοντα δύο λιρεττών κατά λίραν στερλίναν και δεκαεννέα κατά δολλάριον [υποτίμηση]. Επίσης απεφασίσθη ο καθωρισμός ανωτάτου ορίου τιμών δι’ ορισμένα προϊόντα και ο αυστηρός έλεγχος επί των διακυμάνσεων άλλων προϊόντων.

ΧΙΤΛΕΡ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ: Βερολίνον, 5.- Ομιλών χθες εις Αννόβερον ο Χίτλερ [εξ αφορμής της υποτιμήσεως του γαλλικού φράγκου] ετόνισεν: «Είναι βέβαια εύκολον να αυξάνη κανείς τους μισθούς και έπειτα να αυξάνη τας τιμάς των προϊόντων και κατόπιν να ρίπτη το νόμισμά του παραπλανών τον κόσμον με τεχνάσματα απατεώνων. […].»