ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 7-X-1936

80-chronia-prin-amp-8230-7-x-1936-2154521

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Λονδίνον, Οκτώβριος.- Το σοβαρώτερον πολιτικόν γεγονός της εβδομάδος υπήρξεν αναντιρρήτως το συνέδριον των αγγλικών συντηρητικών οργανώσεων. Ο υπουργός των Οικονομικών κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν, αναπληρών τον πρωθυπουργόν, εξέθεσε διά μακρών τας απόψεις της κυβερνήσεως και προέβη εις δηλώσεις σχετικώς με την άμυναν της βρεταννικής αυτοκρατορίας. Εκ του λόγου τούτου προκύπτουν σαφώς αι κατευθύνσεις της αγγλικής πολιτικής εις την Ευρώπην. Το πρόγραμμα τούτο συνοψίζεται εις τα εξής: εντατικός εξοπλισμός και περιφερειακά σύμφωνα εν τω πλαισίω της Κοινωνίας των Εθνών. […] Και αυτοί ακόμη οι σοσιαλισταί συμφωνούν ότι η συμπλήρωσις των αγγλικών εξοπλισμών είναι απαραίτητος. Ο κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν καθώς και ο κ. Χόαρ εβεβαίωσαν ότι η εκτέλεσις του στρατιωτικού προγράμματος συνεχίζεται μετά μεγάλης ταχύτητος. Πράγματι, πρώτην φοράν κατά την μεταπολεμικήν περίοδον παρατηρείται τόσον πυρετώδης κίνησις εις τα αγγλικά ναυπηγεία. […] Παρηγγέλθη η κατασκευή δύο πολεμικών γραμμής, δύο καταδρομικών τύπου «Σαουθάμπτον», εννέα μεγάλων αντιτορπιλλικών, ενός υποβρυχίου και τριών τορπιλλαλιευτικών. Επίσης, το Ναυαρχείον μελετά τας προτάσεις διαφόρων ναυπηγείων διά την κατασκευήν δύο αεροπλανοφόρων, πέντε άλλων καταδρομικών, οκτώ άλλων αντιτορπιλλικών, ενός ανιχνευτικού, επτά υποβρυχίων και άλλων βοηθητικών σκαφών.

TO H.M.S. «REPULSE» ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ: Βόλος, 6.- Το απόγευμα κατέπλευσεν εις τον λιμένα το Αγγλικόν καταδρομικόν «Ρέπουλς» (33.000 τόννων), το οποίον θα παραμείνη ενταύθα μίαν εβδομάδα. Επί του καταδρομικού θα τελεσθή μνημόσυνον των 18 Αγγλων αξιωματικών και ναυτών, οίτινες εφονεύθησαν κατά το 1929, κατόπιν εκρήξεως επί του θωρηκτού «Ντεβονσάιρ» παρά την Σκίαθον και ετάφησαν εις Βόλον. (Στη φωτογραφία, η κηδεία των θυμάτων στον Βόλο, το Σάββατο 27 Ιουλίου 1929.)