ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 8-X-1936

08s2filistor

ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η ΜΑΔΡΙΤΗ, ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ! Την 15ην Οκτωβρίου θα κυριευθή η Μαδρίτη; Εις τον «Παρατηρητήν» του Λονδίνου δημοσιεύεται μία εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα ανασκόπησις της εν Ισπανία καταστάσεως από τον παρακολουθούντα τας επιχειρήσεις απεσταλμένον της εφημερίδος, σημειούται δε εμφαντικώς ότι καθ’ όλας τας ενδείξεις η ισπανική πρωτεύουσα θα πέση εις χείρας των επαναστατών [εθνικιστών του Φράνκο] την 15ην Οκτωβρίου. Ούτω η μεγάλη αποστολή της «Καθημερινής» εις την Ισπανίαν με τον διακεκριμένον λόγιον κ. Νίκον Καζαντζάκην αποκτά εξαιρετικόν ενδιαφέρον, διότι ο κ. Καζαντζάκης, ζήσας επί διετίαν εις την σπαρασσομένην χώραν, θα ήτο ασφαλώς ο ικανώτερος όλων διά να περιγράψη την σημερινήν της τραγωδίαν, ενδεχομένως δε να κατορθώση να εισέλθη ομού μετά των νικηφόρων επαναστατικών στρατευμάτων εις την ισπανικήν πρωτεύουσαν, οπόθεν θα μας αποστείλη εκτενείς περιγραφάς. [Σημ. «Φ»: Η Μαδρίτη άντεξε ανθιστάμενη και τελικώς άνοιξε τις πύλες της στον Φράνκο στις 28 Mαρτίου 1939, έπειτα από την εκδήλωση μεταξύ των πολιορκουμένων πραξικοπήματος για μια έντιμο ειρήνη, στις αρχές εκείνου του μηνός. Η φωτογραφία είναι σύνθημα των ανθισταμένων, που αναρτήθηκε σε δρόμο της ισπανικής πρωτεύουσας τον Νοέμβριο του 1936.)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ: Παρίσιοι, 7.- Ο εν Ρώμη ανταποκριτής της «Ματέν» μεταδίδει την φήμην ήτις εκυκλοφόρησε χθες την εσπέραν εν Ρώμη, καθ’ ην ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Τσιάνο θα μεταβή προσεχώς εις το Βερολίνον. [Σημ. «Φ»: Το σύμφωνο για τη συγκρότηση του Αξονος Βερολίνου – Ρώμης υπεγράφη στις 23 Οκτωβρίου 1936 και γνωστοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου.]