ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 14-X-1936

14s1s2filistor

ΙΑΠΩΝΙΑ: Παρίσιοι, 13.- Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι οι υπουργοί των Στρατιωτικών και των Ναυτικών υπέβαλον εις τον πρωθυπουργόν κ. Κόκι Χιρότα (φωτογραφία) σχέδιον κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων του οποίου ζητούν την άμεσον εφαρμογήν. […] Το σχέδιον προβλέπει την ίδρυσιν ανεξαρτήτου οργανισμού ο οποίος θα συντονίζη όλας τας υπηρεσίας και θα υποτάσση ταύτας εις τας ανάγκας της εθνικής αμύνης. Ο οργανισμός ούτος εις τον οποίον θα μετέχουν κυρίως στρατιωτικοί, και όστις θα διευθύνεται από άνδρα μη ανήκοντα εις κόμματα, θα χρησιμεύη ως σύνδεσμος μεταξύ του στρατού, του ναυτικού και της λοιπής κυβερνήσεως.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ – ΡΩΜΗΣ: Παρίσιοι, 13.- Αγγέλλεται εκ Ρώμης, εν σχέσει προς το ταξίδιον του κόμητος Τσιάνο όπερ θα πραγματοποιηθή την 20ήν τρέχοντος, ότι οι αυτόθι αρμόδιοι κύκλοι αφήνουν να εννοηθή ότι ο Ιταλός υπουργός των Εξωτερικών θα συνηγορήση εν τη Γερμανική πρωτευούση υπέρ της διασκέψεως των δυνάμεων του Λοκάρνο. Δεδομένου ότι η Γερμανία ανήγγειλεν ότι θα δώση την απάντησίν της αναφορικώς προς την [συμμετοχή της ή μη στη] διάσκεψιν ταύτην προ της αφίξεως εις Βερολίνον του κόμητος Τσιάνο, η ερμηνεία η διδομένη περί του ταξιδίου του Ιταλού υπουργού πρέπει να θεωρείται αβάσιμος. […] Κατά τους διπλωματικούς κύκλους, σκοπός των συνομιλιών του Βερολίνου θα είναι πιθανώς ο καθορισμός κοινής στάσεως έναντι της Σοβιετικής Ρωσίας. Εν τούτοις, ουδεμία ένδειξις υπάρχει επιτρέπουσα να υποθέση τις ότι η Ιταλία είναι σήμερον διατεθειμένη […] να αναμιχθή παρά το πλευρόν της Γερμανίας εις πολιτικήν σταυροφορίαν.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ: Την πρωίαν χθες εγένετο σύσκεψις υπό την προεδρίαν του Πρωθυπουργού κ. Ιωάννου Μεταξά […] καθ’ ην συνεζητήθη το ζήτημα της μονίμου πλέον καθιερώσεως περιόδου παραστάσεων αρχαίας τραγωδίας εις το θέατρον του Ηρώδου του Αττικού. Η Αθηναϊκή αύτη περίοδος θα έχει διεθνή χαρακτήρα, κατ’ αυτήν δε μελετάται […] να οργανωθούν [και] συμφωνικαί συναυλίαι […] κ.ά.