ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 19-X-1936

80-chronia-prin-amp-8230-19-x-1936-2156453

ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ: Ο Πειραιεύς αποκτά Στάδιον. Η είδησις θα ικανοποιήση όχι μόνον τους Πειραιείς, οι οποίοι παρακολουθούν από ετών την αγωνιστικήν εκδήλωσιν με ενδιαφέρον εγγίζον τα όρια ενός δημιουργικού αθλητικού φανατισμού, αλλά και πάντα άλλον, γνωρίζοντα ότι η ύπαρξις αγωνιστικών χώρων αποτελεί πάντοτε διά την κοινωνίαν μίαν εγγύησιν βελτιώσεως. Την αλήθειαν ταύτην διεκήρυξε ο Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Μεταξάς. […] Το νέον Πειραϊκόν Στάδιον θα ανεγερθή εις την θέσιν του Ποδηλατοδρομίου (φωτογραφία), το οποίον από του 1896, ότε ιδρύθη υπό της εταιρείας Σιδηροδρόμων Αθηνών – Πειραιώς διά να τελεσθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες ποδηλασίας, μέχρι σήμερον ότε αποτελεί ιδιοκτησίαν της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων […] συγκεντρώνει το μεγαλύτερον μέρος της αγωνιστικής κινήσεως του Πειραιώς. Την σχετικήν πρωτοβουλίαν έχουν αναλάβει τα σωματεία «Ολυμπιακός» και «Εθνικός» τα οποία έχουν μισθώσει τον χώρον από του 1933 με δικαίωμα να τον διατηρήσουν μέχρι του 1946 τουλάχιστον. […] Δέον να σημειωθή ιδιαιτέρως και το ενδιαφέρον της Α. Β. Υ. του Διαδόχου Παύλου όστις συνέστησε εις τον Δήμον Πειραιώς πάσαν δυνατήν ενίσχυσιν της προσπαθείας. Ηδη μετά την εξασφάλισιν του μεγαλυτέρου ποσού της όλης δαπάνης, προϋπολογιζομένης εις έν και ήμισυ εκατομμύριον, ήρχισεν από της 20ής παρελθόντος μηνός διά της κατεδαφίσεως της εξέδρας η πρώτη σειρά έργων. […]. (Υπογραφή: [Αθανάσιος] Σέμ. [πος].)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΑΘΟΦΡΩΝ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Ο Κων. Νικολόπουλος και η Βιβλιοθήκη της Ανδριτσαίνης». Υπό του κ. Αγησ. Τσελάλη.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ: «Θεωρία ποιήσεως. Εισαγωγή στη μεταπολεμική αισθητική» Σημειώσεις του κ. ΑΙΜ. Χ. (Συνέχεια ΙΒ΄).

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: «In memoriam». Στην έκτη επέτειο του θανάτου του μεγάλου βάρδου της Κύπρου Ιωάννη Περδίου. (Ποίημα.)

ΕΙΣΕΧΩΡΕΙ ΒΑΘΥΤΕΡΟΝ:  (Πρωτοσέλιδο σχόλιο της «Κ» με τίτλο «Απατεώνες».) «Θύματα του διεθνούς απατεώνος Βίλλυ Πάσκοβιτς, ο οποίος συνελήφθη εις Πύργον, έχουν πέσει και πολλαί ωραίαι γυναίκες – ως τηλεγραφείται εκείθεν. Και ήτο φυσικόν. Ο ωραίος Βίλλυ από τους άνδρας έκλεπτε τα πορτοφόλια. Εις τας γυναίκας εισεχώρει βαθύτερον και έκλεπτε τας καρδίας…».