ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 30.Χ.1936

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Η ΕΠΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ: Βερολίνον, 29. – Εις τον λόγον τον οποίον εξεφώνησε χθες αναφορικώς με την εκτέλεσιν του τετραετούς σχεδίου ο κ. Γκαίριγκ είπε μεταξύ άλλων ότι ενώ η Αγγλία […] έχει αποικίας καλυπτούσας το εν τρίτον της υδρογείου, η Γερμανία με πληθυσμόν πυκνώτερον δεν έχει την παραμικράν αποικίαν. Διά τον λόγον αυτόν είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίση τα προβλήματα της εξευρέσεως πρώτων υλών. […] Εντός δέκα οκτώ μηνών υπολογίζεται ότι η Γερμανία θα δύναται να παράγη ρευστήν καύσιμον ύλην επαρκή διά τας ανάγκας της. [Σημ. «Φ»: Το πρόγραμμα Γκαίριγκ ανακοινώθηκε, αφού είχε ήδη υπογραφεί, μυστικά, από τις 23 Οκτωβρίου η συμφωνία για τη συγκρότηση Αξονος Βερολίνου – Ρώμης. Η επιθετική πολιτική της Γερμανίας και η εμπλοκή της τελικώς σε έναν απροσδόκητα εκτεταμένο για την ηγεσία της πόλεμο κατέδειξε τα στενά όρια της αυτάρκειας και την απουσία υψηλής γεωπολιτικής αντίληψης των τότε ιθυνόντων της].

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΠΑ: Ρώμη, 29. – Αγγέλλεται εκ Βασιγκτώνος ότι κατά τας δημοσιευθείσας στατιστικάς ο πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών ηύξησε κατά το παρελθόν έτος κατά 908 χιλιάδας. Ούτω ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων των Ηνωμένων Πολιτειών ανέρχεται ήδη εις 128.429.000.

Ο ΣΑΛΑΖΑΡ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ: Παρίσιοι, 29.- Ο σταθμός ασυρμάτου της Χερέθ ντε λα Φροντέρα εξέπεμψε ραδιοτηλεγράφημα δι’ ου αναγγέλλει ότι η Πορτογαλία απηύθυνε προς την Κυβέρνησιν του Μπούργκος διακοίνωσιν διά της οποίας αναγνωρίζει τον στρατηγόν Φράνκο ως αρχηγόν της ισπανικής Κυβερνήσεως.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ: Ηρχισαν χθες την πρωΐαν μετά πάσης επισημότητος αι εορταί της εκατονταετηρίδος του Αρσακείου εις τα εν Ψυχικώ εκπαιδευτήριά του.

ΜΙΣΘΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ: Η Α.Υ. Ο Πρίγκηψ Ανδρέας ωρίσθη ως υπασπιστής της Α.Μ. του Βασιλέως.