ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 21 και 22-ΧΙ-1936

EDEN, ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ LEAMINGTON: Λονδίνον, 20.– Μετά την λήξιν της συνεδριάσεως της Βουλής των Κοινοτήτων ο κ. Ηντεν μετέβη εις το Λίμιγκτων, όπου είναι η εκλογική του περιφέρεια και εξεφώνησε λόγον, εις τον οποίον ωμίλησε διά μακρών και περί των διεθνών προβλημάτων της παρούσης στιγμής. Είναι αδύνατον –είπε– να θέλη ο κόσμος τον πόλεμον, διότι αποτέλεσμα του πολέμου θα είναι η παγκόσμιος ένδεια αν όχι η παγκόσμιος καταστροφή. Η Αγγλία σκοπεύει να συνεργασθή με όλα τα Κράτη, ασχέτως προς το πολίτευμα, το οποίον τα διέπει. Θα ήτο μωρία –προσέθεσε– να υποστηριχθή ότι μόνον ομόφρονα ως προς το κυβερνητικόν των σύστημα Κράτη θα ήτο δυνατόν να συνεργασθούν επί του διεθνούς επιπέδου. […] Πρώτιστον έργον του αγγλικού λαού ήτο να εξοπλισθή, ούτως ώστε ο κόσμος ν’ αντιληφθή ότι όντως έχει και κατά νουν εκείνο, το οποίον έχει εις τα χείλη και ότι η άποψις της Αγγλίας διά την διεθνή τάξιν έχει όπισθεν αυτής και την ισχύν. […]. Οι εξοπλισμοί μας ουδέποτε θα χρησιμοποιηθούν εις επιθετικόν πόλεμον […]. Θα χρησιμοποιηθούν –και μόνον εν περιπτώσει ανάγκης– διά την άμυναν της Μητροπόλεως και των Κτήσεων. Δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και διά την άμυναν της Γαλλίας και του Βελγίου εναντίον απροκλήτου επιθέσεως […]. Δυνατόν, εάν επέλθη νέα διευθέτησις εν τη δυτική Ευρώπη, να χρησιμοποιηθούν προς άμυναν της Γερμανίας […]. Είναι δε εξ άλλου ορθόν να εννοηθή ότι δεν πρέπει τις ν’ αναμένη ότι τα Κράτη θα προβούν αυτομάτως εις την εκπλήρωσιν των στρατιωτικών των υποχρεώσεων παρά μόνον προκειμένου περί εδαφών, όπου τα συμφέροντά των είναι ζωτικά. […].

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ: Μεταξύ του υφυπουργού των Εξωτερικών κ. Μαυρουδή και του ενταύθα πρεσβευτού των Ηνωμένων Πολιτειών υπεγράφη χθες [21 Νοεμβρίου 1936] σύμβασις διά της οποίας παραχωρείται εις εκατέραν των χωρών η ρήτρα του μάλλον ευνοουμένου κράτους διά τας εγκαταστάσεις των πολιτών, εταιρειών κλπ. της μιας χώρας εις την άλλην.