ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 23-ΧΙ-1936

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ: Κατά πληροφορίας εκ Γερμανίας, ο αρχιτέκτων κ. Κωνσταντίνος Δοξιάδης έκαμεν εις τον σύλλογον αρχιτεκτόνων και μηχανικών του Βερολίνου ανακοίνωσιν με θέμα «Η διαμόρφωσις του χώρου εν τη ελληνική πολεοδομία». Η ανακοίνωσις στηρίζεται επί των εξής: Εως σήμερον ίσχυεν η ιδέα ότι η διαμόρφωσις του χώρου εις τας αρχαίας ελληνικάς πόλεις ήτο τυχαία. Η ισχύουσα άποψις ήτο προ παντός η ρωμαντική. Ο κ. Δοξιάδης λοιπόν αποδεικνύει ότι, αντιθέτως προς ταύτα, αι ελληνικαί πόλεις είναι απολύτως οργανικά κτισμέναι και δη βάσει ωρισμένων μαθηματικών κανόνων. Η διαμόρφωσις του χώρου δεν στηρίζεται εις κανέν απόλυτον μαθηματικόν σύστημα, αλλ’ εις εν σύστημα μαθηματικόν σχετικόν προς τον άνθρωπον. Σημασίαν έχει μόνον ό,τι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και ό,τι ο άνθρωπος αισθάνεται. Αι δημιουργούμεναι εικόνες λαμβάνουν τας αναλογίας των από τα μεγέθη τα οποία αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται συμφώνως προς ωρισμένους μαθηματικούς νόμους, τους νόμους τους οποίους τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά είχον ήδη θεωρητικώς γνωρίσει, δηλ. τους νόμους των απλών τριγώνων, της διαιρέσεως του κύκλου και της χρυσής τομής. […] Ο κ. Δοξιάδης συνέγραψεν ήδη και μελέτην επί της θεωρίας του, ήτις εκδίδεται κατ’ αυτάς εις την γερμανικήν γλώσσαν. [Σημ. «Φ»: Η διατριβή του μεγάλου Ελληνα στο Πολυτεχνείο του Σαρλότενμπουργκ είχε τίτλο Die Raumgestaltung im Griechischen Städtebau. Βλέπε και: C. A. Doxiadis, Architectural space in ancient Greece, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1972.]

ΚΗΔΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΓΑΣ: Τα σεπτά σκηνώματα των Βασιλέων εύρον χθες το πάτριον έδαφος. Η Ελλάς έκλινεν ειλικρινώς ευλαβές το γόνυ ενώπιον της χθεσινής παρελάσεως των τριών φερέτρων. […] Τα αθηναϊκά πεζοδρόμια περιέλαβον μίαν απέραντον συντετριμμένην ανθρωποθάλασσαν και εστέναξαν υπό το βάρος ενός καταθλιπτικού πένθους. […] Και ο Κωνσταντίνος επέρασε… Συνοδευόμενος από την νεκρικήν στοργήν Μητρός [Ολγα] και Συζύγου [Σοφία], επεθεώρησεν από τον κιλλίβαντά του την υστάτην παράταξιν του Πανελληνίου. Και από την τελευταίαν επιθεώρησιν, θα έμεινε αναμφιβόλως ικανοποιημένος ο Αναξ. […]. [Σημ. «Φ»: Η ταφή στο Τατόι, δεκατρία χρόνια μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου Α΄, έγινε αφού προηγήθηκε η Παλινόρθωση και οι νεκροί μεταφέρθηκαν από τη Φλωρεντία.]