ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 27.XI.1936

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: Λονδίνον, 26.- Η υπογραφή της γερμανο-ιαπωνικής συμφωνίας προεκάλεσε σαφώς δυσμενή εντύπωσιν εν Λονδίνω. Η συμφωνία αύτη θεωρείται ως το μάλλον διαταρακτικόν στοιχείον εν τη ήδη τεταραγμένη διεθνεί καταστάσει. Η νέα συμφωνία βασίζεται επί της πολιτικής του σχηματισμού συνασπισμών εις τας διεθνείς υποθέσεις και διαιρέσεως του Κόσμου εις ανταγωνιζόμενα στρατόπεδα. Πολιτικής την οποίαν αποκρούει η αγγλική κοινή γνώμη. Από της απόψεως ταύτης αι γνώμαι της αγγλικής Κυβερνήσεως ήσαν πολύ γνωσταί και, τούτου ένεκα, εκφράζεται έκπληξις διά το γεγονός ότι ο κ. Ρίμπεντροπ, πρεσβευτής [της Γερμανίας] εν Λονδίνω, ανέλαβε την ευθύνην της υπογραφής τοιαύτης συμφωνίας. Τονίζεται ότι αι γνώμαι της Κυβερνήσεως είχον εκτεθή και πάλιν εις τον Γερμανόν πρεσβευτήν κατά τας συνομιλίας ας έσχεν ούτος μετά του υπουργού των Εξωτερικών κ. Ηντεν και του Πρωθυπουργού κ. Μπάλντουιν (φωτογραφία) κατά την συνάντησίν του της παρελθούσης Δευτέρας [23 Νοεμβρίου 1936].

ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ: Παρίσιοι, 26.- Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι η εφημερίς «Ασάχι» δημοσιεύει την πληροφορίαν καθ’ ην ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Αρίτα διεβίβασεν οδηγίας εις τον εν Ρώμη πρεσβευτήν της Ιαπωνίας κ. Σουζιμούα διά την σύναψιν ιταλο-ιαπωνικής αντικομμουνιστικής συμφωνίας.

ΜΑΡΟΚΙΝΗ ΛΕΓΕΩΝ KATΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Παρίσιοι, 26.- Καθ’ α αγγέλλεται εκ του μετώπου της Mαδρίτης, τα τάγματα της μαροκινής Λεγεώνος ενήργησαν σήμερον ασυνήθους σφοδρότητος επίθεσιν κατά των υπό των ερυθρών κατεχομένων θέσεων εν τη πρωτευούση διά πολλών αρμάτων μάχης θερίσαντα διά των πολυβόλων τους ανθισταμένους ερυθρούς μέχρις ου διεσκορπίσθησαν ούτοι.

WERNER MARCH: Σήμερον Παρασκευήν και ώραν 6.30 μ.μ. θα γίνη εις την αίθουσαν του «Παρνασσού» η διάλεξις του αρχιτέκτονος κ. Βέρνερ Μαρς «περί Ολυμπιακού Σταδίου του Βερολίνου», οργανουμένη υπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εν συνεννοήσει μετά της Ολυμπιακής Επιτροπής. [Σημ. «Φ»: Ο Βέρνερ Mαρς είναι ο δημιουργός του Ολυμπιακού Σταδίου του Βερολίνου.]