ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 25-ΧΙ-1936

80-chronia-prin-amp-8230-25-chi-1936-2162626

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Βερολίνον, 24.– Κατά πληροφορίας του ημιεπισήμου Γερμανικού Πρακτορείου, σφοδροτάτη μάχη συνήφθη σήμερον εις την Μαδρίτην παρά τους στρατώνας του Ινφάντου Δον Χάιμε και τας κεντρικάς φυλακάς. Οι ερυθροί είχον οχυρωθή εις τας γύρω οδούς και ήσαν κύριοι της γεφύρας «Ποντόν» επί του Μανθανάρες. Το πυρ των ερυθρών ήτο σφοδρότατον και οι εθνικισταί δεν ήτο δυνατόν να προχωρήσουν παρά μόνον υπό την προστασίαν των τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης και να διεκδικούν τας οικίας μίαν προς μίαν. Εις την αρχήν καταλαμβάνουν τα υπόγεια ή τα ισόγεια των οικιών. Οταν εισέλθουν εις αυτά ρίπτουν χειροβομβίδας εις την οροφήν και ανοίγουν οπήν διά της οποίας οι στρατιώται αναρριχώμενοι ο είς εις τους ώμους των άλλων, εισδύουν εις το πρώτον πάτωμα. Διεξάγεται εκεί σφοδρός αγών έως ότου κυριευθούν το εν κατόπιν του άλλου τα δωμάτια. Το αυτό επαναλαμβάνεται με τα λοιπά πατώματα έως ότου οι εντός της οικίας ερυθροί φθάσουν εις τον εξώστην, οπότε, κατά κανόνα, παραδίδονται. Είναι ευνόητον ότι η κατ’ αυτόν τον τρόπον προέλασις, εκτός του ότι είναι πολύ βραδεία, συνεπάγεται και σημαντικωτάτας απωλείας εκατέρωθεν. Κατά τας σημερινάς μάχας οι ερυθροί απεπειράθησαν να εισδύσουν με δύο τεθωρακισμένα άρματα μάχης ξένης προελεύσεως εις τας γραμμάς των εθνικιστών. Οι τελευταίοι ούτοι έρριψαν εναντίον των αρμάτων μάχης φλεγόμενον πετρέλαιον και τα κατέστρεψαν. (Στη φωτογραφία, πανό του υπουργείου Εκπαίδευσης με το σύνθημα: «Δεν θα επιτέψουμε στους δολοφόνους να σκοτώσουν την όμορφη Μαδρίτη μας!»)

ΚΑΙΣΑΡ Δ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εκ του Πανεπιστημίου Αθηνών ανεκοινώθη ότι η Φυσικομαθηματική Σχολή εξέλεξε παμψηφεί τον μηχανολόγον – μηχανικόν και διδάκτορα των Φυσικών Επιστημών του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης κ. Κ. Δ. Αλεξόπουλον, υφηγητήν της Φυσικής.