ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 1-ΧΙΙ-1936

80-chronia-prin-amp-8230-1-chii-1936-2163607

Ο ΛΙΤΒΙΝΩΦ ΔΙΑΦΟΡΙΖΕΙ ΦΑΣΙΣΜΟ ΑΠΟ ΝΑΖΙΣΜΟ: Μόσχα, 30 Νοεμβρίου.- Κατ’ ανακοίνωσιν του Πρακτορείου Τας, ο επί των Εξωτερικών Επίτροπος Λιτβίνωφ, ομιλών εις το Συνέδριον των Σοβιέτ, είπεν ότι η Σοβιετική Ενωσις αγωνίζεται εναντίον του Φασισμού αλλά δεν επεμβαίνει εις τα εσωτερικά των Κρατών των εχόντων φασιστικήν διακυβέρνησιν. Εκαμεν κατόπιν διάκρισιν μεταξύ του Ιταλικού Φασισμού και του Γερμανικού. Επί μακράν σειράν ετών -είπεν ο Λιτβίνωφ- ο κ. Μουσσολίνι δεν είχε χρησιμοποιήση τον Φασισμόν, μολονότι αυτός τον ίδρυσεν, ως παράγοντα εξωτερικής πολιτικής. Αντιθέτως όμως προς τον Ιταλικόν Φασισμόν, ο Γερμανικός Εθνικοσοσιαλισμός -είπεν ο Λιτβίνωφ- μετέφερε το πεδίον της δράσεώς του και έξω των συνόρων. Ο επί των Εξωτερικών Επίτροπος κατηγόρησεν τον Γερμανικόν Εθνικοσοσιαλισμόν ως απειλούντα αυτήν την ύπαρξιν της Σοβιετικής Ρωσίας, διά των εν τω εξωτερικώ πρακτόρων του. Δεν πτοούμεθα όμως -κατέληξεν ο Λιτβίνωφ-, ούτε έχομεν ανάγκην να συνάψωμεν συμμαχίας μετ’ άλλων χωρών διά την καταπολέμησιν του κινδύνου επί του εδάφους μας, όπου θα αγωνισθώμεν με τα ίδια μας μέσα.
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΟΥ CRYSTAL PALACE: Λονδίνον, 30 Νοεμβρίου.- Πυρκαϊά εκραγείσα σήμερον εις το «Κρυστάλ Παλάς» προσέλαβε κολοσσιαίες διαστάσεις και είχεν ως αποτέλεσμα την πλήρη κατάρρευσιν του επιβλητικού κτιρίου. Πλήθος πολύ παρηκολούθει την εξέλιξιν της καταστροφής, την οποίαν οι πυροσβέσται, παρ’ όλας τας προσπαθείας των, δεν ηδυνήθησαν ν’ αποτρέψουν. Την 8.30 εσπερινήν ηκούσθη εις μεγάλην γύρω έκτασιν ο κρότος της τελικής καταρρεύσεως του κτιρίου. Δεν υπάρχουν πληροφορίαι περί θυμάτων.
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Παρίσιοι, 30 Νοεμβρίου.- Τα εκ Μαδρίτης τηλεγραφήματα βεβαιούν ότι η επίθεσις [των εθνικιστών] ανεχαιτίσθη, είναι όμως γνωστόν εξ άλλων πηγών ότι επέτυχεν όλους αυτής τους αντικειμενικούς σκοπούς, τόσον εντός της Μαδρίτης όσον και προς την κατεύθυνσιν του Ποζουέλο και του χωρίου Ουμέρα. Οι ερυθροί έρριψαν προκηρύξεις εις τας εθνικάς γραμμάς διά των οποίων τονίζεται ότι, και αν ακόμη τα εθνικά στρατεύματα εισέλθουν εις την Μαδρίτην, θα εύρουν εκεί τον τάφον των!